Reference 

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Tim za  ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

Opis posla Naručilac Godina
Ispitivanja probnim opterećenjem armiranobetonske konstrukcije tribine II fudbalskog terena u MZ Dizdaruša, izrada statističke analize rezulata ispitivanja probnih betonskih tijela te izrada završne ocjene kvaliteta ugrađenog betona u navedeni objekat. Zanat-tex d.o.o. Brčko 2014.
Ispitivanje gotovih betonskih proizvoda (blokovi, cijevi, ivičnjaci, opločnjaci i sl.)

Tehnograd d.o.o. Tuzla

Betonwerk d.o.o. Kalesija

Sagra d.o.o. Gračanica

Laha Prom d.o.o Živinice

ZR Hodžić Živinice

4 MA Čelić

Neso d.o.o Srebrenik

Dženex d.o.o.Tuzla

Vodotehnik Vukovije

OR Aldin Puračić

O.R Špar Bau Lukavac

Holex d.o.o. Živinice

Buma-Company Lukavac

O.R Abu zemzem izvor

Zem Zem Vukovije

Balegem d.o.o. Gradačac

2013

2014

Praćenje i kontrola proizvodnje betona ne fabrikama betona

(ispitivanje čvrstoće betona, ispitivanje svježeg betona, kontrolna ispitivanja ulaznih komponenti za spravljanje betona, izrada receptura za spravljanje betona)

TBG BH d.o.o. Kakanj

Grazid d.o.o. Nova Bila

Vesić d.o.o. Vranjak

Trifunčević d.o.o. Bijeljina

Transkom 93 d.o.o. Bijeljina

PGP Graditelj d.o.o. Bijeljina

Despotović d.o.o. Bijeljina

Zidar Živanović d.o.o Ugljevik

MB Sporting d.o.o. Ugljevik

Kuvvet d.o.o. Kalesija

MVD d.o.o. Bratunac

Galax d.o.o. Donji Žabar

ITK Musić d.o.o. Srebrenik

Nexe d.o.o. Sarajevo

 i dr.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ispitivanje aditiva za beton

BASF d.o.o. Sarajevo

TKK d.o.o. Sarajevo

MC- Bauchemie d.o.o. Sarajevo

2013

2014

Ispitivanje betonskih gabiona

Izgradnja d.o.o. Teočak

Balegem d.o.o. Gradačac

2014
Ispitivanje građevinskih ljepila i maltera

Fasader d.o.o. Doboj Jug

Domal d.o.o. Gračanica

2014

Naknadno ispitivanje betona ugrađenog u konstrukciju

(metoda sa razaranjem- kernovanje i metoda bez razaranja metoda skletomera)

Obnova d.o.o. Šamac

KIB banka Kladuša

Samir Šakanović Velika Kladuša

RK Vijenac d.o.o Lukavac

2014
Ispitivanje vodonepropustljivosti betona  za objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpaadnih voda u Bijeljini Higra d.o.o. Bijeljina 2014
Ispitivanje kamena, agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamenog materijala za tamponske slojeve i sl.

Nexe d.o.o. Sarajevo

GS Građenje Rama-Prozor

Građevinar d.o.o. Novi Travnik

AD kamenoloni Zvornik

AD Ruding Ugljevik

Galax d.o.o. Donji Žabar

MVD d.o.o. Bratunac

PGP Graditelj d.o.o. Bijeljina

Strabag d.o.o. Sarajevo

Despotović d.o.o. Bijeljina

Đuzelić d.o.o. Cazin

Separacija Pržine d.o.o Livno

AGI d.o.o. Konjic i dr.

2012

2013

2014

Praćenje i kontrola proizvodnje betonskog crijepa Vinković d.o.o. Oštra Luka 2008-2014
Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova

Mako d.o.o. Doboj

MB Sporting Ugljevik

2010-2013.
Stručni nadzor i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Sanacija brane Vidara“, i „Sanacija vodozahvatnog tornja i prelivnog šahta na jezeru Vidara “, općina Gradačac Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2012.
Usluga stručnog nadzora i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Uređenje desne obale rijeke Save u centru Orašja“ Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2012.

Izrada Projekta  zaštite  bunara ''B6'' na izvorištu 

    termomineralne  vode ''Ilidža''  Gradačac

JZU Banja Ilidža Gradačac 2012
Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika   kamena i agregata (riječnog nanosa) są lokaliteta HES Gornja Neretva a za potrebe izgradnje mini hidroelektrana:  MHE Plačikus, MHE Trnovica, MHE Grebenac-Ušće, MHE Mjedenik, MHE Grebenac-Krupac i MHE Igaščica MHE „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik 2012.
Izvještaj o rezultatima hemijskih analiza uzoraka iz bušotina sa lokaliteta „Vučjak“ kod Ugljevika Ruding a.d. Ugljevik 2011.
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik Tehnički institut Bijeljina 2011.
Nadzor na izvođenju radova na “Rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci- Orašje, Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2011.
Glavni projekat sanacije klizišta Siđe u naselju Gradišće, općina Zenica Općina Zenica 2011.
Glavni projekat zaštite temeljne jame- Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje bih

regionalni centar Tuzla

2011.
Ispitivanje kamenog materijala za zastore željezničkih pruga JV Swietelsky-Alpine d.o.o. Doboj 2011

Provođenje detaljnih inženjersko- geoloških i geomehaničkih ispitivanja zemljišta sa izradom projekta sanacije klizišta br.13-II u MZ Skakava Gornja, zaseok Pavići, Brčko Distrikt

Brčko Distrikt 2009.
Izrada idejnog rješenja sanacije nestabilnog dijela padine na lokalitetu Čaklovići- Omladinski Dom u Tuzli Općina Tuzla 2009.
Izvedbeni projekat sanacije klizišta u mjestu Hausovići, općina Kakanj Općina Kakanj 2009.
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i ispitivanju konstrukcije objekta u svrhu nadogradnje postojećeg objekta Doma zdravlja u Bijeljini JZU Dom Zdravlja Bijeljina 2008.
Ispitivanje konstrukcije poslovnog objekta „Mlin Dabić“ Bijeljina (silos za pšenicu, usipna rampa i administrativne prostorije)

Biljana Dabić

Bijeljina

2008.
Ispitivanje betonske konstrukcije tribina gradskog stadiona u Sanskom Mostu Općina Sanski most 2007.

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju  i  geotehniku

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku raspolaže savremenim softverskim paketima za obradu i analizu podataka prikupljenih na terenu kao što su: Stereo Pro, Aquitest, Surfer, Surpac, RockWorks, LDM i dr.

 

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

U sklopu tima je i Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija koja je  akreditovana od strane BATA-e po satandardu BAS EN ISO 17025:2006 za ispitivanje agregata i betona

Tim za građevinske materijale i konstrukcije  (Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija) bavi se sljedećim:

 • Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena
 • Ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika frakcija agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamena (iz masiva i  istražnih bušotina), ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg i očvrslog betona,
 • Ispitivanje gotovih betonskih gotovih elemenata –prefebrikata (betonski blokovi, ivičnaci, kanalizacione cijevi, opločnjaci, betonski gabioni, šahtovi i sl.)
 • Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova za niskonaponsku mrežu
 • Praćenje proizvodnje betona na fabrikama betona
 • Izrada receptura za spravljanje  svih vrsta betona
 • Ispitivanje betona na dejstvo mraza, ispitivanje betona na dejstvo mraza i soli, ispitivanje vodonepropustljivosti betona
 • Ispitivanje aditiva za beton
 • Ispitivanje gotovih praškastih proizvoda (maltera, ljepila za vanjsku i unutarnju keramiku, ljepila za stiropor, fasade i sl.)
 • Ispitivanje gotovih betonskih i armirano betonskih konstrukcija probnim opterećenjem
 • Naknadno utvrđivanje ugrađenog betona u konstrukciju objekta (uzimanje kernova i metoda sklerometrom)
 • Procjena šteta na stambenim objektima nastalih po bilo kom osnovu
 • Nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih objekata (stambnih objekata, puteva, hidrotehničkih objekata, nasipa i sl.)
 • Izrada studija, projekata, elaborata, izvještaja, ekspertiza iz navedenih oblasti
 • Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja

Rukovodilac tima: 

Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.

tel.           +387 35 321 800
GSM:       + 387 61 673-277
Faks:        + 387 35 282 700
e-mail:      bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba