Reference 

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Reference tim za geomehaniku

 

Naziv projekta / Elaborata

Investitor

Godina

Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK Vrtlište sa stanjem 10.10.2017.

JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

2018

Misija G23 - Revizija Elaborata o geomehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temljnog tla za projekat pjeskare u krugu Sisecam Soda – Misija G21

Sisecam Soda Lukavac

2017

Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti u krugu škole Novi Travnik

GTR d.o.o. Mostar

2017

Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla sa proračunima dozvoljenih opterećenja na tlo, ukupnih ravnomjernih slijeganja i diferencijalnih slijeganja, definisanja uslova izvođenja temeljne jame i stabilnosti kosina i terena u neposrednom okruženju

Koala automotive doo Tuzla

2017

Geomehanički elaborat o ispitivanju trase cjevovoda sa utvrđivanjem načina i uslova polaganja projektovanog PEHD cjevovoda DN300mm NP10 bara i uslova eventualne sanacije za potrebe dobijanja urbanističke saglasnosti

JP Vodovod i kanalizacija Tuzla

2017

Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena  za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja - RP „Otoka“, u općini Bosanska Krupa

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica ''Elektrodistribucija'' Bihać

2017

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja optimalnog sadržaja vode po Proktoru na uzorcima: U-1 i U-2 sa dvije lokacije u Mekićima Šekovići

Kriptos d.o.o. Milići

2017

Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja optimalnog sadržaja vode  po Proktoru u Srebrenici

IGMG doo Tuzla

2017

Misija G31 - Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline, općine Živinice

Alfe Mi doo Živinice

2017

Misija G32 - Geotehničko pračenje radova za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline, općine Živinice

Alfe Mi doo Živinice

2017

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji izgradnje poslovnog objekta – proizvodni pogon pekare „Kabil“ u Tuzli (k.č. 1470/2 KO Tuzla IV)

Pekare “Kabil” doo Tuzla

2017

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za potrebe glavnog projekta „Hidrotehnički objekti odlagališta „Ribnica – brana Ribnica“

JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

2017

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat za potrebe Glavnog projekta „Hidrotehnički objekti odlagališta „Ribnica – brana Ribnica“

JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

2017

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla za izgradnju proizvodne hale – Boxmark na  lokaciji Lukavac

IGMG doo Tuzla

2017

Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti za SPO u Dobiju

Trebava expres doo Doboj

2017

Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za klizište ispod nivelete, cesta M18_007 dionica: Živinice 1-Vitalj, (Stanovi), km 26+000

Roading doo Gračanica

2017

Elaborat o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla za izgradnju poslovnih objekata površine P=4331,6m2 P+0 i objekta površine P=2880m2 P+0 na k.č.br. 533/1, 533/2, 533/4, 533/5, 532/1, 531/1, 535/1, 534, 2975/25, 2975/26, 2975/27, 3005, 3007 i 3009 k.o. Kiseljak

BABILON doo Tuzla

2017

Elaborat o stabilnosti kosina na odlagalištu „Bijele Vode“ PK „Vrtlište“, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, sa mogućnosti odlaganja masa do nivoa: 655,657,658,5 i 660,5 m.n.m.

J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Z.D. Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj iz Kaknja

2017

Elaborat o geotehničkim ispitivanjima tla za izgradnju mosta na rijeci Spreči između Klokotnice i Suhog polja

Projekt a.d. Banja Luka

2017

Misija G21- Geotehnički elaborat i projekat za izmještanje DV 2x110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 18-TS sarajevo 20 SM 20-SM 21

Deling doo Tuzla

2017

Izvještaj br. 1 o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena ležište zlata  Fojnica

BBM d.o.o. Sarajevo

2017

Misija G23 - Revizija geotehničkog elaborata i projekta misije G21 za Glavni projekat modernizacije i dogradnje terminala B u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo

JP Međunarodni Aerodrom „Sarajevo“ doo

2017

Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja geomehaničkih karakteristika materijala na istražnom bušenju u eksploatacionom polju za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj

Geomarić Mostar d.o.o. Mostar

2017

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta nove toplane u krugu Arcelor Mittal doo Zenica u Zenici

Arcelor Mittal doo Zenica

2017

Izvještaj o rezultatima isptivanja modula stišljivosti na lokalitetu za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta 080 Maglaj

GTR d.o.o. Mostar

2017

Misija G23 – Revizija Misije G21 o gemehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temeljnog tla za izgradnju skladišta avionskog goriva u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma "Tuzla" na zemljištu označenom kao k.č. 255/1 k.o. Dubrave.

IGMG doo Tuzla

2017

Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti

ROAD d.o.o. Lukavac

2017

Elaborat o geotehničkom ispitivanju tla za izgradnju nove hale na k.č. 769/3 KO Ljeskovac

PASS d.o.o. Bijeljina

2017

Misija G23 – Revizija Misije G21 o gemehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temeljnog tla za dogradnju poslovnog objekta na aerodromu Dubrave Gornje – Općina Živinice

IGMG d.o.o. Tuzla

2017

Misija G23 - Revizija misije G21 - geotehničkog elaborata i projekta za potrebe izgradnje administrativno-poslovnog objekta u krugu „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“

DVOKUT pro Sarajevo

2017

Misija G41- Revizija geotehničke izvedbene studije za objekat upravne zgrade Tvornice cementa Kakanj u krugu Tvornice cementa u Kaknju

Univerzitet u Tuzli Rudarsko geološko građevinski fakultet

2017

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla za uzorke sa lokaliteta Terme Petrovo

IGMG d.o.o. Tuzla

2017

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat energetskog transformatora T1 u TS Lukavac

Elektroprenos a.d. Banja Luka

2017

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat energetskog transformatora T1 u TS Lukavac

Elektroprenos a.d. Banja Luka

2017

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju postrojenja teške sode II sa trasportnim sistemom i sistemom utovara

Sisecam Soda Lukavac

2017

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju postrojenja teške sode II sa trasportnim sistemom i sistemom utovara

Sisecam Soda Lukavac

2017

Misija G23 - Revizija geotehničkog elaborata i projekta misije G21 izgradnje transformatora 110/20/(10)/10kV u TS 400/110kV Sarajevo 10

Deling doo Tuzla

2017

Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena iz bušotina na so

Sisecam Soda Lukavac

2017

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja vodopropusnosti tla na lokaciji obilaznice Odžak

IGMG doo Tuzla

2017

Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK „Vrtlište“ sa stanjem april 2017

J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Z.D. Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj iz Kaknja

2017

Misija G32 – Pračenje geotehničkih radova izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporex - petlja Šićki brod 

Roading doo Gračanica

2017

Misija G31 - Izvedbena geotehnička studija za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporex - petlja Šićki brod 

Roading doo Gračanica

2017

Izvještaj o terenskim istražnim radovima, laboratorijskim ispitivanjima i nadzor nad bušenjem

INZIO d.d. Tuzla

2017

Glavni rudarski projekat ležišta uglja Moščanica

– dio: analize stabilnosti radnih i završnih kosina 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, RMU Zenica

2017

Geološko ispitivanje tla na lokalitetu za izvođenje radova za DPSZ projekat izgradnje višestambenog objekta u općini Olovo, Ulica Školska bb

Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge „G.T.R.“ d.o.o. Mostar

2016

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju objekata farme Madi doo Tešanj, k.č. 573/1  u Tešnju

Madi doo Tešanj

2016

Elaborat  o nultom stanju stanju objekata naselja Kučići, u neposrednoj blizini kamenoloma „Borovačka stijena“ Kakanj

Trgošped d.o.o. Kakanj

2016

Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima CBR-a

Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

2016

Elaborat o analizi stabilnosti kosina na kamenolomu „Ribnica“, Tvornice cementa Kakanj

Fabrika cementa Kakanj

2016

Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 220 kV (SM131-SM136), na lokalitetu TE Banovići

Comel doo Sarajevo

2016

Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 110 kV TS Tuzla 4 - TS Banovići (SM53-SM60)  na lokalitetu TE Banovići

Comel doo Sarajevo

2016

Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 35 kV (SM4-SM8), TS Banovići Selo, TS Grivice, na lokalitetu TE Banovići

Comel doo Sarajevo

2016

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za Idejni projekat brane i odlagališta šljake i pepela „Jezero“ u Termoelektrani „Tuzla“ u Tuzli

JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla

2016

Misija G1- Pripremna geotehnička studija za izmještanje DV 2x110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 18-TS sarajevo 20 dionica: SM 19-SM 21

Deling doo Tuzla

2016

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za objekat teretnog lifta u krugu SSL-a

Tehnopetrol doo Tuzla

2016

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat za objekat teretnog lifta u krugu SSL-a

Tehnopetrol doo Tuzla

2016

Studija o tehničkoj kompetentnosti JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, PJ Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske - Centralna laboratorija u oblasti geotehničkih ispitivanja tla u 2016 godini

BATA - Institut za akreditaciju BiH

2016

Elaborat o geološko-geomehničkim ispitivanjima tla i terena na lokaciji klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero – TE „Tuzla“ u Tuzli

JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla

2016

Glavni projekat sanacije klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero – TE „Tuzla“ u Tuzli

JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji nesanitarne deponije u Višći

Zulić inženjering doo Tuzla

2016

Elaborat o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla za izgradnju poslovnog objekta na k.č. 572/1, 572/4, 571 i 570 KO Kiseljak, Tuzla

Babilon doo Tuzla

2016

Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena  za potrebe izrade projekta sanacije deponije „Bare“ u Kaknju

JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU Kakanj

2016

Misija G23 Revizija geotehničkog projekta misije G21 regulacije korita rijeke Tinje dionica od Koprića mosta – (most kod bazena) do cca 300 m nizvodno od ušća Faćkinog potoka u Općini Srebrenik

RGGF Tuzla

2016

Misija G41 - Revizija geotehničke izvedbene studije za temeljenje blow tank-a, storage tower-a i intermediate tank-a u krugu fabrike Natron-Hayat u Maglaju (misija G31) - finalni revizioni izvještaj

Natron-Hayat d.o.o. Maglaj

2016

Misija G42 - Geotehnički nadzor radova za temeljenje blow tank-a storage tower-a i intermediate tank-a u krugu fabrike Natron-Hayat u Maglaju - Finalni izvještaj

Natron-Hayat d.o.o. Maglaj

2016

Program istražnih radova koje je potrebno provesti kako bi se definisao uzrok oštećenja i dala ocjena stanja konstrukcije objekta JU OŠ Gornje Prekounje – Ripač, Bihać

JU OŠ Gornje Prekounje – Ripač, Bihać

2016

Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja-RP „Gnjilavac“, u Općini Cazin

JP EP BiH
Podružnica ''Elektrodistribucija'' Bihać

2016

Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja-RP „Stijena“, u Općini Cazin

JP EP BiH
Podružnica ''Elektrodistribucija'' Bihać

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla -Obilaznica Brčko (dodatna ispitivanja)

NIS PROMET doo Brčko

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta na lokaciji škole, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH

NIS PROMET doo Brčko

2016

Misija G23 - Revizija misije G21 – Glavnog geotehničkog projekta za objekat hala za alternativna goriva (Fabrika cementa Lukavac)

RGGF Tuzla

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta preko rijeke Jale u poslovnoj zoni „Kreka Sjever“

GRAD TUZLA

2016

Misija G23 Revizija geotehničkog elaborata misije Gg21 (Glavni projekat velikog mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starić, Općina Kladanj)

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka

2016

Misija G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj, Općina Kladanj)

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom

NIS PROMET doo Brčko

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji farme Madi doo Tešanj u Tešnju

Madi d.o.o. Tešanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za novi poslovni objekat „Općinski sud u Tuzli“

OPČINSKI SUD U TUZLI

2016

Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 220 kV (SM131-SM136), na lokalitetu TE Banovići

Comel doo Sarajevo

2016

Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 110 kV TS Tuzla 4 - TS Banovići (SM53-SM60)  na lokalitetu TE Banovići

Comel doo Sarajevo

2016

Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 35 kV (SM4-SM8), TS Banovići Selo, TS Grivice, na lokalitetu TE Banovići

Comel doo Sarajevo

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji stambenog objekta Pz+4 u Olovu

Projekat a.d. Banja Luka

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokacji stambenog objekta Pz+4 u Olovu

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Glavni projekat sanacije klizišta Behranova njiva - lokalitet Suljići, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč 1594, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH

NIS Promet doo Brčko

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Behranova njiva - lokalitet Suljići, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta Dubrave - Bijela, Brčko distrikt BiH

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji Brankovog mosta Cvijanovići, Brčko distrikt BiH

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Glavni projekat sanacije klizišta Behranova njiva - lokalitet Suljići, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji stambenog objekta Pz+4 uz Olovu

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč 1594, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH

NIS Promet doo Brčko

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Behranova njiva - lokalitet Suljići, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta Dubrave - Bijela, Brčko distrikt BiH

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom

NIS Promet doo Brčko

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji farme Madi doo Tešanj u Tešnju

Madi doo Tešanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta preko rijeke Jale u poslovnoj zoni Kreka Sjever

Grad Tuzla

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta na lokacji škole, Gornja Skakava Brčko distrikt BiH

NIS Promet doo Brčko

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji Brankovog mosta Cvijanovići, Brčko distrikt BiH

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokacji stambenog objekta Pz+4 u Olovu

Projekt a.d. Banja Luka

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za novi poslovni objekat "Općinski sud u Tuzli"

Općinski sud Tuzla

2016

Glavni projekat sanacije klizišta Most - lokalitet Suljići, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Most - lokalitet Suljići, Općina Kladanj sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2016

Misia G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starič, Općina Kladanj)

Općina Kladanj

2016

Misia G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj, Općina Kladanj)

Općina Kladanj

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Most - lokalitet Suljićic, Općina Kladanj sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2016

Misija G23 Revizija misije G21 Glavnog geotehničkog projekta za objekat hala za alternativna goriva FCL i primjerak misije G21

Fabrika cementa Lukavac

2016

Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom

NIS Promet doo Brčko

2016

Misija G31 i G32 Izvedbena geotehnička studija i pračenje geotehničkih radova za potrebe objekta hale za skladištenje gotovih proizvoda u Jajcu

BSI doo Jajce

2016

Glavni projekat sanacije klizišta put Brateljevići - lokalitet Brateljevići, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2016

Misija G41 i Misija G42 Izvještaj o reviziji izvedbene geotehničke studije i praćenje geotehničkih radova za potrebe hale za skladištenje gotovih proizvoda u Jajcu

BSI doo Jajce

2016

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Kuljanin“- lokalitet Starič, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2015

Glavni projekat sanacije klizišta „Kuljanin“ – lokalitet Staric, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Omećetovac“- lokalitet Kladanj, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2015

Glavni projekat sanacije klizišta „Omećetovac“ – lokalitet Kladanj, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Krčevine“- lokalitet Stupari Selo, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije

Općina Kladanj

2015

Glavni Projekat sanacije klizišta „Krčevine“ – Lokalitet Stupari Selo, Općina Kladanj

Općina Kladanj

2015

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za izgradnju otkriveno skladišta uglja kapaciteta 60.000 tona

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za izgradnju čeličnog silosa kapaciteta 100 t lake sode sa uređajem za oduzimanje s transportera i punjenje u cisternu u SSL-u

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za izgradnju čeličnog silosa kapaciteta 6000 t teške sode u SSL-u

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za izgradnju transportnog sistema teške sode u SSL

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat za rekonstrukciju mosta preko Sandžačkog potoka na magistralnom putu M-5 Jajce - Donji Vakuf (km 26+250,00)

BAREL d.o.o.Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje

2015

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat za rekonstrukciju mosta preko potoka Radušica na magistralnom putu M-4 Doboj - Jelah - Teslić (km 13+900,00)

BAREL d.o.o.Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč1594, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH

NIS PROMET doo Brčko

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč1592, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH

NIS PROMET doo Brčko

2015

Misija G23 - Revizija geotehničkog projekta (misije G21) za izradu taložnica “Bijelog mora” u krugu tvornice sode u Lukavcu

Univerzitet u TuzliRudarsko geološko građevinski fakultet

2015

Misija G23 - Revizija geotehničkog projekta u misiji G21, vjetroelektrana Baljci, Tomislavgrad

INTERPROJEKT d.o.o. Mostar

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobiličnim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagačem

RMU Banovići

2015

Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje putničkog lifta visine 30 m’ u SSL-u, Lukavac

Tehnopetrol doo Tuzla

2015

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje putničkog lifta visine 30 m’ u SSL-u, Lukavac

Tehnopetrol doo Tuzla

2015

Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Talami u Zenici

AIK Inženjering

2015

Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Grabov potok u Tuzli

AIK Inženjering

2015

Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Suljednići u Srebreniku

AIK Inženjering

2015

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za novu kotlovnicu u SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata za izgradnju vjetroelektrane “Baljići” Tomislavgrad

Interproject Mostar

2015

Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji izgradnje stambeno poslovnog objekta u Tuzli, Ulica Mije Keroševića

Đenex doo Tuzla

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje regulacije korita rijeke Turije u dužini 2,15 km u Lukavcu

Općina Lukavac

2015

Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje ranžirnog uređaja prevrtača vagona 2 u Termoelektrani Tuzla,

JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla

2015

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje ranžirnog uređaja prevrtača vagona 2 u Termoelektrani Tuzla,

JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla

2015

Stručna mišljenja o ugroženosti terena i objekata na pet klizišta u Kaknju

Općina Kaknju

2015

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekata na površini za podzemni rudnik Olova u Olovu

Geomet doo Olovo

2015

Misija G41 i G42 revizija Izvedbene geotehničke studije i nadzor nad geotehničkim radovima za sistem otpadnih voda u fabrici sode SSL u Lukavcu

University of Tuzla, Mining geology and construction Faculty

2015

Elaborat o gemehaničkim ispitivanjima tla za poslovni objekat “Ocean” u Lukavcu

Megaplast Lukavac

2015

Nadzor nad istražnim geotehničkim radovima za blok 7 (450MW) Termoelektrane Tuzla

JP Elektroprivreda BiH

2015

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija nastavka južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši selo-Slavinovići, T 8-T 9

Pronasa d.o.o. Sarajevo

2014.

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat nastavka južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši selo-Slavinovići, T 8-T 9

Pronasa d.o.o. Sarajevo

2014.

Ispitivanje geomehaničkih karakteristika ugljenog sloja TB-II, OP-1 i OP-2 ''Stara jama'' RMU Zenica

JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU Zenica

2014.

Misija G31 – Geotehnička studija za premještanje dalekovodnog stuba broj 2, 2x110 kV, Sarajevo 10 - Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo

Deling doo Tuzla

2014

Stručno mišljenje o ugroženosti terena i objekata usljed klizišta u naselju Kraljeva Sutjeska

Općina KakanjSlužba civilne zaštite

2014.

Misija G23 - Revizija misije G21 - Geotehničkog projekta za izradu terminala hemije u Lukavcu

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla

2014.

Misija G1 - Geotehnička pripremna studija pješačkog prelaza ispod M17, za naselje Nemila

Pronasa d.o.o. Sarajevo

2014.

Misija G21 - Geotehnički elaborat pješačkog prelaza ispod M17, za naselje Nemila

Pronasa d.o.o. Sarajevo

2014.

Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu,

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekte separacije i skladišta eksploziva na kamenolomu Paljike Hum, Horizont Vitez

Horizont doo Vitez

2014

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata (Misije G21) za glavni projekat lifta za TUZ u Termoelektrani Kakanj

Tehnopetrol doo Tuzla

2014

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat tankvane za privremeno zbrinjavanje rabljenih ulja u Jajcu

Grioss doo Grude

2014

Misija G41 – Revizija misije G31 Geotehničke izvedbene studije za tunel Karaula na magistralnoj cesti M18, dionica Kladanj - Paklenik

JP Ceste F BiH

2014

Izještaj o analizi stabilnosti južne kosine na PK „Luke“ Ugljevik

Terex-Kop doo Ugljevik

2014

Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja brzine prostiranja ultrazvučnih talasa, granične čvrstoće stijena i čvrstoće na smicanje duž pukotina na uzorcima sa hidroelektrane Ulog

DTQ doo Sarajevo

2014

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (Misije G21) za rekonstrukciju elektrofiltera, blok 7 , Termoelektrana Kakanj

JP Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Kakanj

2014

Stručno mišljenje o ugroženosti terena usljed klizišta na brani „Snježnica“ i prijedog interventnih mjera

JP Elektroprivreda BiH, podružnica Elektrodistribucija Tuzla

2014

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju hale u Jajcu

B.S.I. d.o.o. Jajce

2014

Stručna mišljenja za klizišta u naseljima Zagrđe, Brnj i Tršće, Kakanj

Općina Kakanj, Služba civilne zaštite

2014.

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat skladišnih objekata firme Kemis – BH doo Lukavac

GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla

2014.

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za objekat „Bioremedijacija“ u Lukavcu

Kemis – BH doo Lukavac

2014.

Misija G23 – Revizija geotehničke misije G21 za izradu separatora za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla

2014

Izvještaj o terenskim geotehničkim ispitivanjima za HC Vranduk na rijeci Bosni Izvještaj o laboratorijskim geotehničkim ispitivanjima za HC Vranduk na rijeci Bosni

JP Elektroprivreda BiH

2014

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju kotlovnice u fabrici Sisecam Soda Lukavac

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G21 Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju kotlovnice u fabrici Sisecam Soda Lukavac

Sisecam Soda Lukavac

2014

Program geotehnički istraživanja i ispitivanja za izradu misije G1 za projekat modernizacije M5, dionica, Jezero Jajce i Tunel Skela

JP Ceste F BiH

2014.

Geomehanički elaborat o stanju stijenskog kompleksa na istočnom reviru ležišta kamene soli Tetima uz primjenu numeričkih analiza

Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla

2014

Stručno mišljenje o ugroženosti Bijelog mora poplavama i prijedlog mjera za otklanjanje oštećenja

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G21 Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac

Sisecam Soda Lukavac

2014

Misija G23 – Revizija geotehničke misije G21 za objekat filter stanice u fabrici Sisecam Soda Lukavac

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla

2014

Geološkogeomehanički elaborat za izgradnju trake za spora vozila na cestovnom pravcu M5 Donji Vakuf – Turbe

Trafficon doo Odžak

2014

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima terena na lokaciji hale za posipnu rinfuznu so u krugu fabrike Sisecam Soda Lukavac

Sisecam Soda Lukavac

2014

Prijedlog interventnih mjera sanacije deponije Stanovi u Kladnju

JP Komunalac d.d. Kladanj

2014

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat „Predtretman otpadnih voda u Pivari Tuzla“

Pivara Tuzla d.d. Tuzla

2014

Studija tehničke osposobljenosti laboratorije za geotehniku DTQ doo Sarajevo

Institut za akreditiranje BiH

2015

Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena duž puta Srebrenik – Gornji Srebrenik

Planinvest doo Brčko

2014

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje proizvodne hale-lakirnice metalnih kontejnera na lokalitetu Maline, općina Živinice

ALFE MI doo Živinice

2014.

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodne hale-lakirnice metalnih kontejnera na lokalitetu Maline, Živinice

ALFE MI doo Živinice

2014.

Studije i elaborati za potrebe asanaciono – regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II za TE „Tuzla“ u Tuzli-Misija G1 - Pripremna geotehnička studija sa analizom uticaja podzemnih rudarskih radova na odlagalištima šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II

JP Elektroprivreda BiH

2014.

Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja za izradu misija G1 i G21 – geotehnički elaborat i projekat kao i sadržaj glavnog projekta sanacije gornjeg dijela klizišta Slapna Gora, Kakanj

Općina Kakanj

2013.

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju vanjske instalacije lož ulja ekstra lakog za blok 6 i instalacije tečnog goriva

JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla

2013.

Idejni Projekat obilaznice Odžak (M14.1)

  • Misija G1 – Pripremna geotehnička studija obilaznice Odžak

Trafficon doo Odžak

2013.

Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za obilaznicu Sarajevo, dionica Jošanica – Butila

JP Ceste FBiH, Sarajevo

2013.

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za obilaznicu Sarajevo, Jošanica-Butila, Knjiga I – Trasa

JP Ceste FBiH, Sarajevo

2013.

Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za obilaznicu Sarajevo, Jošanica-Butila, Knjiga III – Objekti

JP Ceste FBiH, Sarajevo

2013.

Misija G31 – Geotehnička izvedbena studija za potrebe izgradnje tunela „Oštrik“ i „Ožega“ na Sarajevskoj obilaznici, dionica Jošanica-Butila, Knjiga II

JP Ceste FBiH, Sarajevo

2013.

Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima uzoraka sa ceste M18, Sarajevo – Tuzla – prevoj „Karaula“

Geokonsalting doo Sarajevo

2013.

Misija G23 – Revizija elaborata i glavnog geotehničkog projekta (Misija G21) o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama klizišta Siđe u Zenici

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla

2013.

Izrada investicione i okolinske dokumentacije za Tvornicu cementa „Banovići“ – Idejno rješenje

  • Pripremna geotehnička studija (misija G1) za izgradnju Tvornice cementa Banovići

RMU Banovići

2013.

Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje terminala ukapljenog naftnog plina sa postajom za opskrbu vozila sa ukapljenim naftnim plinom, Mlinska bb Bihać

UNA GAS doo Bihać

2013.

Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i rezervama uglja u bazenu Banovići sa stanjem 31.12.2012. godine

RMU Banovići, Banovići

2013.

Uproščeni rudarski projekat odlaganja otkrivke na PK Vrtlište, RMU Kakanj- knjiga geomehanika

Rudnik mrkog uglja „Kakanj“

2013.

Studija izbora potencijalne lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada Općine Srebrenik

Općina Srebrenik

2013.

Misija G21 Geotehnički projekat ispitivanja tla za izmještanje stuba br. 20 dalekovoda 2x110 KV Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo

Deling d.o.o. Tuzla

2013.

Elaborat geomehanike tla za potrebe projektovanja kolske vage na deponiji otpada u Brčkom

JP Komunalno Brčko doo

2013.

Misija G31 - Geotehnička izvedbena studija za potrebe izgradnje silosa pepela u TE„Tuzla“

Energoinvest d.d. Sarajevo

2013.

Misija G32 – Geotehničko pračenje radova pri izgradnji silosa pepela u TE „Tuzla“

Energoinvest d.d. Sarajevo

2013.

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Omer Škaljo u Mostaru

Interprojekt doo Mostar

2013.

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Smajo Čevra u Mostaru

Interprojekt doo Mostar

2013.

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Maja Čadra u Mostaru

Interprojekt doo Mostar

2013.

Glavni projekat zatvaranja deponije komunalnog krutog otpada na lokalitetu „Babunovići“ Srebrenik

Općina Srebrenik

2013.

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Senad Husnić u Mostaru

Interprojekt doo Mostar

2013.

Izvještaj o laboratorijskim geomehanikim ispitivanjima uzoraka tla sa lokacije TE Kakanj

Geosonda doo Zenica

2013.

Izvještaj o laboratorijskim geomehanikim ispitivanjima uzoraka stijena sa lokacije Prevoj Karaula

Geosonda doo Zenica

2013.

Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za restauraciju stare Rujničke džamije

Medžlis islamske zajednice Zavidovići

2013.

Misija G21 - Geotehnički elaborat i projekat o ispitivanju tla za halu – deponiju uglja i transporter do izmjenjivača toplote u krugu Fabrike cementa Lukavac

Fabrika cementa Lukavac

2013.

Geotehnički elaborat i projekat o ispitivanju tla za potrebe izgradnje skladišno-remontne hale u Banovićima

RMU Banovići

2013.

Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta (misije G21) revitalizacije Medvjed kule u Jajcu

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“

2013.

Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat istraživanja i ispitivanja tla za rekonstrukciju objekta (stari Dom Armije) za smještaj Općinskog suda u Tuzli

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

2013.

Misija G1 - Pripremna geotehnička studija istraživanja i ispitivanja tla za rekonstrukciju objekta (stari Dom Armije) za smještaj Općinskog suda u Tuzli

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

2013.

Pripremna geotehnička studija (Misija G1) za izmještanje stuba br. 20 dalekovoda 2x110 kV Sarajevo 10 - Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo

Deling d.o.o. Tuzla

2013.

Izvještaj o reviziji elaborata o geomehaničkim ispitivanjima temeljnog tla za potrebe izgradnje salona automobila sa servisom „NIPEX“ u Ljepunicama u Tuzli

NIPEX d.o.o. Tuzla

2013.

Elaborat o geomehaničkim istraživanjima uglja i pratećih stijena na ležištu uglja Delići i Peljave – Tobut u Ugljeviku

Comsar Energy Republika Srpska, Banja Luka

2013.

Misija G23 -Izvještaj o reviziji elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na modernizaciji sistema odlaganja uglja na depou i u krugu Termoelektrane Tuzla - misija G21

JP Elektroprivreda BiHd.d. SarajevoPodružnica TE Tuzla

2013.

Misija G41 - Revizija izvedbene geotehničke studije (misija G31) za objekat livnice „Cimos TDM“ u Zenici

CIMOS TMD Casting d.o.o. Zenica

2013.

„Elaborat geomehaničkog izvještaja sa proračunom radnih i završnih kosina na kamenolomu „Borovačka stijena“ kod Kakanja“

TRGOŠPED d.o.o. Kakanj

2013.

Tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2012. godinu

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

2013

Elaborat o provedenim laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima uglja i pratećih sedimenata na PK Vrtlište, RMU Kakanj

RMU Kakanj

2013.

Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja i usluga za izradu elaborata misije G1 za projekat modernizacije M5 dionica tunel Skela i Jezero-Jajce

JP Ceste FBiH doo Sarajevo

2012.

Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije Sinan-Pašine (Atik) džamije u Mostaru

INTERPROJEKT doo Mostar

2012.

Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje objekta poslovnih i uredskih prostora „Tržnice Pijace“, Mostar

INTERPROJEKT doo Mostar

2012.

Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje stambeno-poslovnog objekta Zarifa Velića, Mostar

INTERPROJEKT doo Mostar

2012.

Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje objekta u ulici Kalhanska br. 10, Mostar

INTERPROJEKT doo Mostar

2012.

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju Agro-tržnog centra u Bijeljini

JIL doo Bijeljina

2012.

Geotehnički elaborat misija G21 za trasu u okviru projekta izgradnje ceste M18, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj Karaula

JP Ceste FBiH doo Sarajevo

2012.

Studija o mogućnostima upotrebe i plasmana nusprodukata nastalih radom bloka 7 TE Tuzla”

JP Elektroprivreda BiHSarajevo

2012.

Geotehnički projekat – misija G21 o uslovima izgradnje hidroelektrane „Merdani“ na rijeci Lašvi, lokalitet Merdani, općina Busovača

„HE GREBLJE“ d.o.o. Busovača

2012

Geotehnički elaborat i projekat– misija G21 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporeks-petlja Šićki Brod

JP Ceste FBiH doo Sarajevo

2012.

Pripremna geotehnička studija – misija G1 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporeks-petlja Šićki Brod

JP Ceste FBiH doo Sarajevo

2012.

Pripremna geotehnička studija (G1) za ispitivanje tla na lokaciji predviđenoj za gradsko groblje u općini Bosanski Petrovac

Općina Bosanski Petrovac

2012.

Elaborat o inženjerskogeološlim i geotehničkim karakteristikama terena na lokalitetu klizišta Laze, Kakanj kao dio Glavnog projekta sanacije klizišta

Općina Kakanj

2012.

Pripremni geotehnički projekat (misija G-1) za izradu objekta tretmana otpadnih voda u Termoelektrani „Tuzla“ u Tuzli

JP Elektroprivreda BiH – Podružnica Termoelektrana Tuzla

2012.

Periodični izvještaj – Tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2011. godinu

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

2012.

Elaborat o dimenzionisanju zaštitnih stubova prema autoputu i tunelu na koridoru 5c u eksploatacionim poljima ZD Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ i „Zenica“

Primorje d.d. Ajdovština, Slovenija

2011.

Izvještaj o uzrocima oštečenja na stambenim objektimaAleksić Vladislava i Kremić Jusufa u naselju Pečuj, općina Zenica

Općinski sud Zenica

2011.

Izvještaj o izvedenim geomehaničkim istražnim radovima na brani „Vidara“ u Gradačcu

Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo

2011.

Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka uglja i pratećih sedimenata sa lokaliteta „Begići-Bištran“ u Kaknju

JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU „Kakanj“ Kakanj

2011.

Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik

Tehnički institut Bijeljina

2011.

Stručno mišljenje o podobnosti lokacije za izgradnju rezervoara za vodu u naselju Arnauti Zenica

JP za prostorno uređenje grada Zenica

2011.

Stručno mišljenje o podobnosti lokacije za izgradnju rezervoara za vodu 60m3 u naselju Heće Zenica

JP za prostorno uređenje grada Zenica

2011.

Stručno mišljenje o stanju klizišta „Laze“ MZ Brnjic, Kakanj

Općina Kakanj

2011.

Ekspertsko mišljenje o potencijalnom uticaju rudarskih radova na stanje nekretnina Delić Mehmedalije iz Mramora

Općinski sud Tuzla

2011.

Elaborat o geotehničkim ispitivanjima lokaliteta za cementaru „Đurđevik“ kao podloge za Idejni projekat cementare

J.P.Elektroprivreda BiH -Z.D. RMU „Đurđevik“

2011.

Investiciona i okolinska dokumentacija za nove energetske objekte – novi blok 8 u Termoelektrani „Kakanj“ - Pripremna geotehnička studija (misija G1) o karakteristikama tla na lokaciji Termoelektrane„Kakanj“ V Ćatići

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

2010.

Investiciona i okolinska dokumentacija za nove energetske objekte – TE Banovići blok 1 300MW“ - Pripremna geotehnička studija (misija G1) o karakteristikama tla na lokaciji Termoelektrane„Banovići“

RMU Banovići d.d.

2010.

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla na klizištu „Siđe“ u naselju Gradišće, Općina Zenica

JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica

2010.

Izvještaj o izvedenom istražnom bušenju i rezultatima laboratorijske analize kvarcnog pijeska na PK "Šićki Brod" Tuzla

J.P.Elektroprivreda BiH -Z.D. Rudnici "Kreka" Tuzla

2010.

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla sa prijedlogom sanacije na klizištu u naselju „Trepče“, Općina Tešanj

Općina Tešanj

2010.

Stručni nalaz - Prijedlog mjera za interventno snižavanje nivoa podzemnih voda u naselju „Maješ“ Kakanj

Općina Kakanj

2010.

Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na stacionaži P-99, P-102 i P-115 na dionici lokalnog puta Vijenac -Treštenica

JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica

2010.

Stručno mišljenje o uzrocima oštećenja nekretnina tužitelja sa aspekta inženjerske geologije i uticaja podzemnih rudarskih radova Rudnika Lipnica

Bosna i HercegovinaFederacija BiHTuzlanski kantonOpćinski sud Tuzla

2010.

Izvještaj o inženjersko-geološkim karakteristikama terena na dionici puta „Popratno-Poljani“, Kakanj

Općina Kakanj

2010.

Stručno geološko mišljenje o vodovodnoj trasi u naselju Heće, Općina Zenica

JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica

2010.

Izrada izvještaja o geomehaničkim ispitivanjima za izgradnju potpornog zida u Lokvinama, Zenica

JP za prostorno uređenje grada Zenica

2010.

Izrada stručnih geoloških mišljenja za klizišta u naseljima Varalići, Turalići i Brnjić (više mišljenja)

Općina Kakanj

2010.

Studija uticaja na okolinu za ležište gipsa „Kulen Vakuf – Orašac“ Bihać

„Lafarge Adria Gips d.o.o.“ Bihać

2010.

Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za izgradnju silosa za pepeo u TE Tuzla

ENERGOINVEST d.d. Sarajevo

2010.

Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za izgradnju releja za TV Zenica, Vranduk

JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica

2010.

Elaborat o uzrocima oštećenja objekta tužitelja sa aspekta inženjerske geologije i rudarskih radova rudnika uglja „Kreka“ na području Milešića, Ljepunice, Tuzla

Općinski Sud, Tuzla

2010.

Glavni Projekat sanacije deponije „Desetine“ Tuzla

JKP Regionalni centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Tuzla

2010.

Elaborat o geotehničkim i hidrogeološkim uslovima za sanaciju nasute brane „Vidara“

JP VP «Slivovi rijeke Save», SARAJEVO

2010.

Elaborat o geološkim uticajima na prolom na području starih rudarskih radova u Brezi

Rudnici uglja „Breza“

2010.

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima lokacije za cementaru Đurđevik

Rudnici mrkog uglja „Višća“

2010.

Elaborat o izvršenim geomehaničkim istražnim radovima na stacionažama P-32, P-52 na reginalnom putu R456 Priboj – Sapna dionica Snježnica – Here

JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica

2009.

Seizmološki uticaji miniranja u PK Vrtlište na objekte u selu Groce te drugi inženjersko geološki uticaji

Općinski sud „Kakanj“

2009.

Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i materijala odlagališta pepela i šljake Termoelektrane Kakanj

JP Elektroprivreda BiH

2009.

 

 

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju  i  geotehniku

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku raspolaže savremenim softverskim paketima za obradu i analizu podataka prikupljenih na terenu kao što su: Stereo Pro, Aquitest, Surfer, Surpac, RockWorks, LDM i dr.

Takođe, u okviru naučnoistraživačkog centra za geologiju i geotehniku egzistiraju laboratorije:
- Laboratorija za geomehaniku
- Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

 

Tim za geomehaniku

Tim za geomehaniku se sastoji od eksperata geološke, građevinske i rudarske struke i laboranata koji gaje više od 50 godina dugu tradiciju geomehničkih istraživanja i ispitivanja. Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja), iskusan i stručan naučni kadar, vlastita laboratorija za najkompleksnija ispitivanja u geomehanici, geotehnici, građevinarstvu i rudarstvu, savremeni softveri, oprema za in situ ispitivanja, i licence za čitavo područje BiH, omogućili su nam rad na velikom broju najznačajnijih geotehničkih projekata u našoj zemlji.

DJELATNOSTI

  • Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja)
  • Geotehnička laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava tla i stijena prema ISMR, BAS i JUS standardima
  • Projektovanje - Izrada misija geotehničkog inženjerstva, studija, programa, elaborata i geotehničkih projekata za objekte niskogradnje (saobraćajnice, vodovode), objekte visokogradnje (stambene objekte), klizišta, energetske objekte (hidrocentrale, termoelektrane, vjetroelektrane) sve vrste industrijskih objekata, deponije.
  • Pračenje i nadzor nad izvođenjem geotehničkih radova za saobraćajnice, nasipe, brane, tunele i temeljenje.
  • Revizije svih vrsta misija geotehničkog inženjerstva.
  • Geomehanička istraživanja za potrebe podzemnih rudnika, dimenzionisanje komora, međukomornih stubova, razradu i pripremu jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova.
  • Geomehanička istraživanja za potrebe površinskih kopova, analize stabilnosti radnih i završnih kosina, otpora kopanju, deformacioni parametri kod miniranja, stabilnost jalovišta.
  • Vještačenja iz oblasti geologije, geotehnike i rudarskih šteta.

 

Rukovidilac  tima:

Jasmin Isabegović,MA-dipl.inž.geol.

Telefon:            + 387 35 321 853

Mobitel:            + 387 61 898 405

Faks:                + 387 35 282 700

e-mail: jasmin.isabegovic@rudarskiinstituttuzla.ba