Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju  i  geotehniku

 • Tim  za  geološka istraživanja
 • Tim  za  ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija
 • Tim za geomehaniku

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku raspolaže savremenim softverskim paketima za obradu i analizu podataka prikupljenih na terenu kao što su: Stereo Pro, Aquitest, Surfer, Surpac, RockWorks, LDM i dr.

 

Tim za geološka istraživanja

 

 • Projektovanje  osnovnih  i  detaljnih  geoloških  istraživanja
 • Nadzor  i  vođenje  istražnih  radova
 • Izrada  elaborata  o  proračunu, klasifikaciji i  kategorizaciji rezervi  mineralnih  sirovina
 • Izrada  svih  geoloških  podloga  za  potrebe  projektovanja  u  rudarstvu  i  građevinarstvu
 • Geoekološka istraživanja u funkciji prostornog planiranja, zaštite okoline, upravljanja otpadom i dr. problema okoliša
 • Hidrogeološka  i  hidrološka  istraživanja 
 • Projektovanje  sistema  za  odvodnjavanje  ležišta  mineralnih  sirovina
 • Izrada  studija  hidrogeološkog  uticaja  eksploatacije  mineralnih  sirovina  na  okolinu 
 • Projektovanje  zahvata  pitkih, mineralnih i termalnih  voda za  vodosnabdijevanje  i  eksploataciju podzemnih  vodnih resursa
 • Projektovanje  bunara, izrada elaborata  bunara, izvođenje opitnih crpljenja  i  testiranje bunarskih objekata
 • Izrada  projekata  zaštite  izvorišta

Rukovodilac tima:

Meliha Džindo, dipl.inž.geol.

tel.          +387 35 321 830
GSM:      + 387 62 123-125
Faks:      + 387 35 282 700
e-mail:    meliha.dzindo@rudarskiinstituttuzla.ba  


 

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

 • Laboratorijska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
 • Ispitivanje agregata, ispitivanje kamena, ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg betona, ispitivanje očvrslog betona, ispitivanje betonskih prefabrikanata i ispitivanje opekarskih proizvoda
 • Ispitivanje raznih konstruktivnih elemenata ikonstrukcija iz oblasti građevinarstva za svaki poseban slučaj
 • Procjena šteta na stambenim objektima nastale po bilo kojem osnovu
 • Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja
 • Nadzor na izvođenju rudarskih, građevinskih i drugih radova
 • Kontrola proizvodnje betona i proizvodne sposobnosti fabrike betona
 • Izrada studija, projekata, elaborata, analiza, ekspertiza i izvještaja iz navedenih oblasti

Rukovodilac tima: 

Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.
tel.           +387 35 321 800
GSM:       + 387 61 673-277
Faks:        + 387 35 282 700
e-mail:      bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba 

 

Tim za geomehaniku

Tim za geomehaniku se sastoji od eksperata geološke, građevinske i rudarske struke i laboranata koji gaje više od 50 godina dugu tradiciju geomehničkih istraživanja i ispitivanja. Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja), iskusan i stručan naučni kadar, vlastita laboratorija za najkompleksnija ispitivanja u geomehanici, geotehnici, građevinarstvu i rudarstvu, savremeni softveri, oprema za in situ ispitivanja, i licence za čitavo područje BiH, omogućili su nam rad na velikom broju najznačajnijih geotehničkih projekata u našoj zemlji.

DJELATNOSTI

 • Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja)
 • Geotehnička laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava tla i stijena prema ISMR, BAS i JUS standardima
 • Projektovanje - Izrada misija geotehničkog inženjerstva, studija, programa, elaborata i geotehničkih projekata za objekte niskogradnje (saobraćajnice, vodovode), objekte visokogradnje (stambene objekte), klizišta, energetske objekte (hidrocentrale, termoelektrane, vjetroelektrane) sve vrste industrijskih objekata, deponije.
 • Pračenje i nadzor nad izvođenjem geotehničkih radova za saobraćajnice, nasipe, brane, tunele i temeljenje.
 • Revizije svih vrsta misija geotehničkog inženjerstva.
 • Geomehanička istraživanja za potrebe podzemnih rudnika, dimenzionisanje komora, međukomornih stubova, razradu i pripremu jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova.
 • Geomehanička istraživanja za potrebe površinskih kopova, analize stabilnosti radnih i završnih kosina, otpora kopanju, deformacioni parametri kod miniranja, stabilnost jalovišta.
 • Vještačenja iz oblasti geologije, geotehnike i rudarskih šteta.

Rukovidilac  tima:

 

Jasmin Isabegović,dipl.inž.geol.

Telefon:            + 387 35 321 853

Mobitel:            + 387 61 898 405

Faks:                + 387 35 282 700

e-mail: jasmin.isabegovic@rudarskiinstituttuzla.ba

 

 

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i mehaniku stijena

 

 • Istraživanje pri izradi podzemnih objekata: tunela, mašinske hale, komore za skladištenje
 • Istraživanje pojave gorskih udara
 • Dimenzioniranje komora i međukomornih stubova
 • Dimenzioniranje podzemnih otvora (otvaranje, razrada i priprema jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova
 • Izbora mašina za dobivanje i izradu podzemnih prostorija
 • Izbora SHP, stalne i privremene podgrade, načina podgrađivanja podzemnih prostorija
 • Ocjena uspješnosti rada otkopnih metoda (širokočelne, komorne otkopne metode i dr.)
 • Izbor mehanizacije za površinske kopove i kamenolome
 • Dimenzioniranje brana, baraža i dr.
 • Geomehanička ispitivanja za izgradnju ili sanaciju objekata
 • Utjecaj podzemne i površinske eksploatacije na stabilnost i oštećenje objekata zahvaćeni rudarskim radovima
 • Dimenzioniranje zaštitnih stubova pri podzemnoj eksploataciji
 • Terenska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
 • Laboratorijska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
 • Ispitivanje agregata, ispitivanje kamena, ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg betona, ispitivanje očvrslog betona, ispitivanje betonskih prefabrikanata i ispitivanje opekarskih proizvoda
 • Ispitivanje raznih konstruktivnih elemenata i konstrukcija iz oblasti građevinarstva za svaki poseban slučaj
 • Procjena šteta na stambenim objektima nastale po bilo kojem osnovu
 • Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja
 • Nadzor na izvođenju rudarskih, građevinskih i drugih radova
 • Kontrola proizvodnje betona i proizvodne sposobnosti fabrike betona
 • Izrada studija, projekata, elaborata, analiza, ekspertiza i izvještaja iz navedenih oblasti

Kontakt osobe:

Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.
tel.           +387 35 321 800
GSM:       + 387 61 673-277
Faks:        + 387 35 282 700
e-mail:      bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba