Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

 

Investiciona studija stabilizacije poslovanjai razvoja Rudnika "Šikulje" za period 2014-2030. godine

JP EP BiH

ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla

2015.

Investiciona Studija stabilizacije poslovanja i razvoja Rudnika "Dubrave" za period 2014-2030. godine

JP EP BiH

ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla

2015.

Glavni rudarski projekat, tehnički projekti za P.K. Ugljevik Istok

Mješoviiti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"

ZP "Rudnik i termoelektrana Ugljevik " AD

2015.

DRP eksploatacije preostalih rezervi uglja na PK "Višća II do zatvaranja kopa

JP EP BiH

ZD RMU "Đurđevik"

d.o.o. Đurđevik

2015.

Elaborat - uticaj miniranja na P.K. „Turija“ na Termoelektranu „Banovići“ i Tvornicu cementa „Banovići“

RMU "Banovići"

d.d. Banovići

2015.

Studija ielaborati zapotrebe asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljakei pepelaplane, divkovići Ii Divkovići IIza TE "Tuzla" uTuzli

Elaborat o odlaganju šljake i pepela iz TE "Tuzla" plane, divkovići I i Divkovići II

JP Elektroprivreda BiH

Sarajevo

2014.

Uticaj kvalitetauglja natroškove proizvodnjeelektrične energijei cijenuuglja

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

2014.

ESIA -Kosovo

Svjestka banka

2014.

DRP odlaganja otkrivkeiz površinskog kopa "Vrtlište" naodlagalište "Bijele Vode" RMU Kakanj d.o.o. Kakanj

JP EPBiH

ZD RMU "Kakanj"

2014.

DRP skladišta eksplozivana kamenolomu "Ribnica"

JP EPBiH

ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

2014.

DRP drugeetape razvojaP.K. TurijaRMU Banovići,- Primjena kombinovanog sistemaza otkrivkusa polustacionarnim drobiličnim postrojenjima, transporterima sagumenom trakomi odlagačem (rudarsko tehnološki dio)

RMU "Banovići"

2013.

GRP eksploatacije šljunka na površinskom kopu "Jasenica-Duge njive" Mostara

"Aridos" d.o.o. Mostar

2013.

DRP sanacije završnih kontura, ekploatacije uglja i završnih kontura i odlaganja otkrivke na unutrašnje odlagalište površinskog kopa "Gračanica" Gacko

Knjiga I- Tehničko rješenje sanacije južne i jugozapadne konture površinskog kopa Gračanica

Knjiga II- Tehničko rješenje eksploatacije uglja u sjeverozapadnom dijelu površinskog kopa Gračanica

Knjiga III- Tehničko rješenje odlaganja otkrivke

ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" A.D. Gacko

2013.

Pojednostavljeni projekat odlaganja otkrivke na PK "Vrtlište" - Unutrašnje odlagalište

ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

2013.

Investiciono -tehnička i okolinska dokumentacija za tvornicu cementa "Banovići"

1. Studija dugoročnog snabdijevanja tvornice cementa

"Banovići" glavnim sirovinama -Dinamika isporuke

2. Idejni projekta transportnih sistema za dopremu laporca,

krečnjaka, uglja, šljake, pepela, gipsa i ostalih sirovina

do istovarnog mjesta u tvornici cementa "Banovići"

3. Idejni projekat eksploatacije glavnih sirovina (Laporac

i Krečnjak)

4. Podloge za ekonomski dio investicionog programa

- snabdijevanje sirovinama i energentima-

RMU "Banovići"

d.d. Banovići

2013.

Elaborat analize i ocjene stanja radova otkrivanja, eksploatacije i odlaganja u odnosu na DRP rekonstrukcije PK "Vrtlište" - Kakanj

ZD RMU

"Kakanj"

2013.

InvesticionaiokolinskadokumentacijaTE "Banovići" Blok 1-300 MW

1. Studija dugoročnog snabdijevanja ugljemTE

"Banovići" izRMU Banovići, Dinamika isporukei

kvalitet isporučenog uglja

2. Idejni projekat RMU "Banovići"

3. Podloge za Investicioni program RMU "Banovići" i TE

"Banovići"

RMU "Banovići"

d.d. Banovići

2012.

Idejni projekat optimalnog transporta, istovarai odlaganja produkata sagorijevanja zamjenskog bloka 7 u TETuzla usklopu sanacije rudarskih kopovaRudnika "Kreka" iurđevik"

JP EP BiH

Sarajevo

2011.

DRP eksploatacije krečnjaka na rudniku krečnjaka "Vijenac" Lukavac"

Rudnik krečnjaka "Vijenac" Lukavac

2011.

Prijekat sanacije i rekultivacije terena bivšeg pozajmišta na lokaciji Gornji Brigovi ( Industrijska zona)

KOV -Grad d.o.o. Bužim

2011.

1. Idejni projekat eksploatacije dolomita

kamenolom "Lipa" Bihać

2. GRP eksploatacije dolomita na površinskom

kopu -Kamenolomu "Lipa" kod Bihaća

Kamenolom "Lipa"

d.o.o. Bihać

2011.

Pojednostavljeni rudarski projekat eksploatacije krečnjaka

na etaži E-500 na rudniku krečnjaka "Vijenac"

Rudnik krečnjaka "Vijenacv" Lukavac

2011.

DRP PK "Bogutovo Selo" Ugljevik zatvaranje površinskog kopa

ZP "Rudnik i termoelektrana „Ugljevik" A.D. Ugljevik

2011.

Dugoročni program razvojaPK "Grivice" RMUBanovići uperiodu 2011-2018. godine

RMU "Banovići"

d.d. Banovići

2011.

DRP prveetape razvoja površinskog kopa "Grivice" RMUBanovići- Projektno rješenje razvoja frontova rudarskih radovana ugljui otkrivciu periodu 2010-2018. godine.

RMU "Banovići"

d.d. Banovići

2011.

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

 

Tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

  • Glavni i dopunski rudarski projekati površinskih kopova 
  • Tehnički projekti objekata i tehnoloških procesa u sklopu objekata površinske eksploatacije
  • Studije uvođenja novih i usavršavanja postojećih sistema površinske eksploatacije
  • Studije optimizacije dugoročnog razvoja površinske eksploatacije unutar ležišta i sistema površinskih kopova
  • Fizibiliti studija izgradnje objekata površinske eksploatacije
  • Studije prostornog uređenja i rekultivacije područja pod uticajem rudarskih radova
  • Studije izbora kompleksa osnovne rudarske opreme

Rukovodilac tima

Dr.sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rudarstva
Telefon:        +387 35 280 117
Mobitel:        +387 61 959 679
Fax:             +387 35 282 700
e-mail:         akif.ibrisimovic@rudarskiinstituttuzla.ba