Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference 

Opis posla

Naručilac

Godina

Tehnički projekat servisa za održavanje rudarske mehanizacije na PK „Bogutovo selo“ Ugljevik

ZP „R i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

2010.

Uprošćeni rudarski projekat rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za suho klasiranje uglja na PK „Bogutovo selo“ Ugljevik

ZP „R i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

2010.

Dugoročni plan i program razvoja Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi u periodu 2010-2025 godine

RMU „Breza“ u Brezi

2010.

Studija izvodljivosti izgradnje tvornice cementa u Đurđeviku

RMU „Đurđevik“d.o.o u Đurđeviku

2010.

Studija ekonomske opravdanosti izgradnje rudnika i TE „Bugojno“ sa rekonstrukcijom rudnika „Gračanica“

JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo

2010.

Studijski separat „Energetika“ za potrebe izrade prostornog plana Općine Tula za period 2006.-2026. godina

Općina Tuzla

2010.

Projektna dokumentacija tračnog transportera od drobilice do segmentnog sita u okviru Separacije uglja u industrijskom krugu

EFT-RiTE Stanari d.o.o Stanari

2010.

DRP PK Gračanica Gacko do kraja eksploatacije-tehnički projekat produženja regulisanja korita rijeke Gračanica

ZP “R i TE Gacko” a.d. Gacko

2010.

Studija o utjecaju na okoliš bloka 7 u TE Tuzla

JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo

2009.

GRP nastavka eksploatacije ukrasnog kamena na PK -kamenolomu „Staro Heldovište“ Jablanica

Granitmont d.d Jablanica

2009.

GRP klasiranja uglja na PK Gračanica Gacko

ZP “R i TE Gacko” a.d. Gacko

2009.

Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina Bihać

Lafarge Adria gips d.o.o.

2009.

Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica” -Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-

IBE Slovenija

2009.

Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica” -Dinamika i kvalitet -

IBE Slovenija

2009.

Potrebna investiciona ulaganja u Rudnike “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”za ostvarivanje planiranih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE Kakanj

IBE Slovenija

2009.

DRP – Tehnički projekat- Kombinovanog transporta uglja i rekonstrukcije primarnog drobiličnog postrojenja na P.K. Bogutovo selo (rud.-maš. dio)

ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik

2009.

Modernizacija sistema za deponovanje uglja TE Tuzla

JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo Podružnica TE “Tuzla” u Tuzli

2009.

Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Tuzla (blok 7) sa PK Šikulje i Dubrave -Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-

ESOTECH Slovenija

2009.

Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Tuzla (blok 7) sa PK Šikulje i Dubrave -Dinamika i kvalitet -

ESOTECH Slovenija

2009.

Idejni projekat sa investicionim programom transporta uglja sa PK Dubrave i Šikulje do TE Tuzla

ESOTECH Slovenija

2009.

Potrebna investiciona ulaganja u PK Dubrave i Šikulje za ostvarivanje potrebnih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE Tuzla

ESOTECH Slovenija

2009.

Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za TE-TO „Tuzla VI“ blok 7 (inovirani podaci)

ESOTECH Slovenija

2009.

Studija o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje i prerade magnezita u rudnicima nemetala „Kladanj“ u Kladnju

Rudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o u Kladnju

2009.

Elaborat o rezultatima praćenja parametara probnog rada 60m KMŠČ za dokazivanje proizvodnog kapaciteta po ugovoru u prvom otkopnom pojasu jame Glavni sloj revira „Mramor“ u Rudniku „Mramor“ u Mramoru

Rudnici „Kreka“ d.o.o u Tuzli

2009.

Analiza tehničko-tehnološkog i ekonomsko-finansijskog stanja u Rudniku «Đurđevik» sa prijedlogom mjera i aktivnosti za njihovo rješenje u periodu 2009.-2011. godine, i plan poslovanja 2009.-2011. godine

RMU „Đurđevik“d.o.o u Đurđeviku

2009.

Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina Bihać

Lafarge Adria gips d.o.o. Bihać

2009.

Elaborat digitalnog modela terena i struktura ugljenog sloja lokaliteta Breštica i područja PK Čubrić metodom digitalizacije postojećih analognih planova

RMU Banovići d.d. Banovići

2008.

Predfizibiliti studija izgradnje TE Banovići

RMU Banovići d.d. Banovići

2008.

Elaborat analiza rada hidrauličnog bagera kašikara RH130E i i ispitivanje geomehaničkih karakteriatika radne sredine u cilju verifikacije potrebne radne snage , sile prodiranja i kidanja

RMU Banovići d.d. Banovići

2008.

Studija o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području Rudnika "Podzemna eksploatacija" RMU Banovići na površinu terena i okolne objekte u zoni eksploatacionog polja

RMU Banovići d.d. Banovići

2008.

Izrada projekta „Uređenje i proširenje deponije šljake i pepela“ za potrebe TE Kakanj -Rekultivacija i konzervacija deponije po fazama

JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo Podružnica TE “Kakanj” u Kaknju

2008.

Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje širokim čelom u glavnom i podinskom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU Breza u Brezi

RMU „Breza“ u Brezi

2008.

Izrada digitalnog modela terena i strukture ugljenog sloja P.K. Turija i P.K. Grivice metodom digitalizacije sa postojećih analognih planova

RMU "Banovići"

2008.

Dopunski rudarski projekat prve etape razvoja PK "Turija" RMU Banovići

RMU "Banovići"

2008.

Dopunski rudarski projekat nastavka eksploatacije dolomita sa kote utovarnog platoa 585 m na kotu 570 m na PK kamenolomu "Hadžići" U Hadžićima

Hidrogradnja Sarajevo

2008.

Studija energetskog sektora u BiH

JP EP BiH, JP EP HZHB, EP RS

2008.

Studija o uticaju na okoliš zbog prestanka eksploatacije kompleksa HAK II koji se uklanja

ProjectAustro Tuzla

2008.

Elaborat sanacije tla - dekontaminacija tla

ProjectAustro Tuzla

2008.

Elaborat održivosti usvojenih smjernica po pitanju uvođenja kombinovane tehnologije na P.K. Turija RMU Banovići

RMU "Banovići"

2007.

Dopunski rudarski projekat rekonstrukcije PK «Vrtlište» RMU Kakanj

RMU "Kakanj"

2006.

Elaborat o geomehaničkoj analizi stabilnosti nožice odlagališta "Bijele Vode" sa mogućnosšću odlaganja jalovine na višim etažama, pogon PK "Vrtilište" RMU "Kakanj"

RMU "Kakanj"

2006.

Studija izvodljivosti oživljavanja proizvodnje rudnika "Kamengrad" Sanski Most u svrhu proizvodnje briketa, sa planiranom proizvodnjom od 300.000 t/god rovnog uglja i biznis planom rudnika

RMU Kamengrad Sanski Most

2006.

Dopunski rudarski projekat sanacije klizišta na PK "Šikulje" u Lukavcu

Rudnik "Kreka" Tuzla

2006.

Studija izvodljivosti projekta izgradnje TE "Bugojno" sa rekonstrukcijom RU "Gračanica"

Vlada Srednje-bosanskog kantona

2006.

Program obuke i rada čete za spašavanje rudnika te upoznavanje članova čete sa uputstvima o radu članova čete za spašavanje rudnika "Trepča"

UNMIK administracija Kosovo

2005.

Studija energetike kao podloga za izradu prostornog uređenja Tuzlanskog kantona (I i II faza)

Vlada Tuzlanskog kantona

2003.

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

 Tim za građevinarstvo, elektrotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo i geodeziju

Građevinarstvo
 • Tehnički projekti građevinske profilaktike stambenih objekata neposredno uz kamenolome i Rudnike (nulto stanje)
 • Procjena šteta na stambenim objektima u zoni uticaja Rudnika ili kamenoloma 
 • Sanacija klizišta
 • Površinska odvodnja, izmještanje i regulisanje potoka, obodni kanali
 • Projektovanje stambenih i industrijskih objekata 
 • Tehnički projekti postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
 • Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu
Elektrotehnika
 • Projektovanje površinskih kopova i kamenoloma sa diskontinuiranom i kontinuiranom tehnologijom - Elektroinstalacije
 • Projektovanje u jamama (metanskim i nemetanskim) - Elektroinstalacije
 • Izrada glavnih projekata iz oblasti građevinarstva - Elektroinstalacije
 • Revidovanje studija i projekata iz oblasti rudarstva, kao i revidovanje projekata iz oblasti građevinarstva
 • Vođenje inžinjering poslova iz oblasti energetike u rudarstvu kao i u građevinarstvu
 • Projektovanje transformatorskih stanica 10 (20)/04 kV (blindiranih i stubnih), kao i dalekovoda 10 (20) kV
 • Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu
Mašinstvo
 • Projektovanje kompleksne mehanizacije u kontinuiranom, diskontinuiranom i kombinovanom načinu dobijanja sirovine
 • Transport sirovine: željeznički, gumenom trakom i kamionski
 • Projektovanje industrijskih objekata: radionice za održavanje mehanizacije, kotlovnice, pumpne stanice, kompresorske stanice
 • Projektovanje postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
 • Vođenje inžinjering poslova, revidovanje studija i projekata iz oblasti mašinstva
Geodezija
 • Osnovni geodetski radovi (poslovi opažanja i računanja geodetskih mreža) i snimanje izvedenih radova za koncesije
 • Izrada situacionih podloga za sve vrste projektovanja
 • Sva mjerenja u rudarstvu, naročito na kontroli slijeganja terena usljed eksploatacije 
 • Poslovi iz oblasti inž. geodezije-trasiranje, komunikacija, regulacija vodotoka, kontrola stabilnosti objekata i dr.
Priprema mineralnih sirovina (PMS)
 • Tehnologija pripreme uglja, laboratorijski i poluindustrijski opiti
 • Primarno drobljenje, klasiranje, unutrašnji transport, bunkerisanje pojedinih asortimana, otprema jalovine, utovar i otprema sirovine
 • Projektovanje klasirnica, pretovarnih rampi, suho odsijavanje, izmjene tehnologije teške tekućine na sistem mašina taložnica, pročišćavanje tehnoloških voda

 Rukovodilac tima

Mr.sc. Sead Zećo, dipl.inž.rud.mašinstva
Telefon:     +387 35 282 428
Fax:         +387 35 282 700
Mobitel:     +387 61 101 341
e-mail:       sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba