Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju  i  geotehniku

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku raspolaže savremenim softverskim paketima za obradu i analizu podataka prikupljenih na terenu kao što su: Stereo Pro, Aquitest, Surfer, Surpac, RockWorks, LDM i dr.

Takođe, u okviru naučnoistraživačkog centra za geologiju i geotehniku egzistiraju laboratorije:
- Laboratorija za geomehaniku
- Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

 

Tim za geološka istraživanja

 

 • Projektovanje osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja
 • Nadzor i vođenje istražnih radova
 • Izrada elaborata o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina.
 • Izrada svih geoloških podloga za potrebe projektovanja u rudarstvu i građevinarstvu
 • Revizije geološke dokumentacije
 • Vještačenja iz oblasti geologije
 • Geoekološka istraživanja u funkciji prostornog planiranja, zaštite okoline, upravljanja otpadom i dr. problema okoliša

Istražno bušenje na ležištu gipsa „Orašac-Kulen Vakuf“, Bihać

Istražno bušenje na ležištu gipsa  „Orašac-Kulen Vakuf“, Bihać

 • Hidrogeološka i hidrološka istraživanja
 • Projektovanje sistema za odvodnjavanje ležišta mineralnih sirovina
 • Izrada studija hidrogeološkog uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na okolinu
 • Projektovanje zahvata pitkih, mineralnih i termalnih voda za vodosnabdijevanje i eksploataciju podzemnih vodnih resursa
 • Projektovanje bunara, izrada elaborata bunara, izvođenje opitnih crpljenja i testiranje bunarskih objekata
 • Izrada elaborata zaštite izvorišta i elaborata o rezervama podzemnih voda
nadzor busenje opitno crpljenje

HG nadzor na bušenju bunara za vodosnabdijevanje MZ''Dobošnica''

Opitno  crpljenje na bunaru EB-1 Doboj Istok

Rukovodilac tima:

QR Meliha Dzindo

Mr.sc. Meliha Džindo, dipl.inž.geol.
tel.          +387 35 321 830
GSM:      + 387 62 123-125
Faks:      + 387 35 282 700
e-mail:    meliha.dzindo@rudarskiinstituttuzla.ba  

 

 

Tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

U sklopu tima je i Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija koja je  akreditovana od strane BATA-e po satandardu BAS EN ISO 17025:2006 za ispitivanje agregata i betona

Tim za građevinske materijale i konstrukcije  (Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija) bavi se sljedećim:

 • Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena
 • Ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika frakcija agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamena (iz masiva i  istražnih bušotina), ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg i očvrslog betona,
 • Ispitivanje gotovih betonskih gotovih elemenata –prefebrikata (betonski blokovi, ivičnaci, kanalizacione cijevi, opločnjaci, betonski gabioni, šahtovi i sl.)
 • Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova za niskonaponsku mrežu
 • Praćenje proizvodnje betona na fabrikama betona
 • Izrada receptura za spravljanje  svih vrsta betona
 • Ispitivanje betona na dejstvo mraza, ispitivanje betona na dejstvo mraza i soli, ispitivanje vodonepropustljivosti betona

2 4

Praćenje proizvodnje betona za objekat City Centar – Sarajevo (TBG BH)

2 5 2 6
Ispitivanje otpornosti betona na habanje brušenjem
Ispitivanje uzoraka stijena
 • Ispitivanje aditiva za beton
 • Ispitivanje gotovih praškastih proizvoda (maltera, ljepila za vanjsku i unutarnju keramiku, ljepila za stiropor, fasade i sl.)
 • Ispitivanje gotovih betonskih i armirano betonskih konstrukcija probnim opterećenjem
 • Naknadno utvrđivanje ugrađenog betona u konstrukciju objekta (uzimanje kernova i metoda sklerometrom)
 • Procjena šteta na stambenim objektima nastalih po bilo kom osnovu
 • Nadzor nad izvođenjem građevinskih i drugih objekata (stambnih objekata, puteva, hidrotehničkih objekata, nasipa i sl.)
 • Izrada studija, projekata, elaborata, izvještaja, ekspertiza iz navedenih oblasti
 • Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja

Rukovodilac tima: 

QR Bilal Hodzic

Mr.sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.

tel.           +387 35 321 800
GSM:       + 387 61 673-277
Faks:        + 387 35 282 700
e-mail:      bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba 

 

 

 

Tim za geomehaniku

Tim za geomehaniku se sastoji od eksperata geološke, građevinske i rudarske struke i laboranata koji gaje više od 50 godina dugu tradiciju geomehničkih istraživanja i ispitivanja. Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja), iskusan i stručan naučni kadar, vlastita laboratorija za najkompleksnija ispitivanja u geomehanici, geotehnici, građevinarstvu i rudarstvu, savremeni softveri, oprema za in situ ispitivanja, i licence za čitavo područje BiH, omogućili su nam rad na velikom broju najznačajnijih geotehničkih projekata u našoj zemlji.

DJELATNOSTI

 • Geotehnička istraživanja na terenu (bušenje, geofizička ispitivanja, specijalna in situ ispitivanja)
 • Geotehnička laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava tla i stijena prema ISMR, BAS i JUS standardima
 • Projektovanje - Izrada misija geotehničkog inženjerstva, studija, programa, elaborata i geotehničkih projekata za objekte niskogradnje (saobraćajnice, vodovode), objekte visokogradnje (stambene objekte), klizišta, energetske objekte (hidrocentrale, termoelektrane, vjetroelektrane) sve vrste industrijskih objekata, deponije.
 • Pračenje i nadzor nad izvođenjem geotehničkih radova za saobraćajnice, nasipe, brane, tunele i temeljenje.
 • Revizije svih vrsta misija geotehničkog inženjerstva.
 • Geomehanička istraživanja za potrebe podzemnih rudnika, dimenzionisanje komora, međukomornih stubova, razradu i pripremu jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova.
 • Geomehanička istraživanja za potrebe površinskih kopova, analize stabilnosti radnih i završnih kosina, otpora kopanju, deformacioni parametri kod miniranja, stabilnost jalovišta.
 • Vještačenja iz oblasti geologije, geotehnike i rudarskih šteta.
 Odzak busenjeOdzak raskop

 Istraživanja za obilaznicu Odžak u sklopu koridora Vc

 

 Vranduk smicanjeVranduk uzorkovanje

 „in situ“ ispitivanja za objekat Hidrocentrale Vranduk (na rijeci Bosni)

 Deponija DesetineDeponija Catici

Inženjerskogeološka istraživanja za deponije (Desetine Tuzla i Ćatići Kakanj)

 

 NIC2 2NIC2 1
NIC2 3          NIC2 4

Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla i stijena
Laboratorija akreditovana prema 17025

Rukovidilac  tima:QR Jasmin Isabegovic

Mr.sc. Jasmin Isabegović,MA-dipl.inž.geol.

Telefon:            + 387 35 321 853

Mobitel:            + 387 61 898 405

Faks:                + 387 35 282 700

e-mail: jasmin.isabegovic@rudarskiinstituttuzla.ba

 

 

TIM ZA ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I mehaniku stijena

 

Istraživanje pri izradi podzemnih objekata: tunela, mašinske hale, komore za skladištenje
Istraživanje pojave gorskih udara
Dimenzioniranje komora i međukomornih stubova
Dimenzioniranje podzemnih otvora (otvaranje, razrada i priprema jama, revira, otkopnih polja i otkopnih blokova
Izbora mašina za dobivanje i izradu podzemnih prostorija
Izbora SHP, stalne i privremene podgrade, načina podgrađivanja podzemnih prostorija
Ocjena uspješnosti rada otkopnih metoda (širokočelne, komorne otkopne metode i dr.)
Izbor mehanizacije za površinske kopove i kamenolome
Dimenzioniranje brana, baraža i dr.
Geomehanička ispitivanja za izgradnju ili sanaciju objekata
Utjecaj podzemne i površinske eksploatacije na stabilnost i oštećenje objekata zahvaćeni rudarskim radovima
Dimenzioniranje zaštitnih stubova pri podzemnoj eksploataciji
Terenska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
Laboratorijska ispitivanja fizičko – mehaničkih karakteristika stijena
Ispitivanje agregata, ispitivanje kamena, ispitivanje cementa, ispitivanje svježeg betona, ispitivanje očvrslog betona, ispitivanje betonskih prefabrikanata i ispitivanje opekarskih proizvoda
Ispitivanje raznih konstruktivnih elemenata i konstrukcija iz oblasti građevinarstva za svaki poseban slučaj
Procjena šteta na stambenim objektima nastale po bilo kojem osnovu
Obuka kadra za laboratorijska ispitivanja
Nadzor na izvođenju rudarskih, građevinskih i drugih radova
Kontrola proizvodnje betona i proizvodne sposobnosti fabrike betona
Izrada studija, projekata, elaborata, analiza, ekspertiza i izvještaja iz navedenih oblasti

Rukovodilac tima: 

QR Bilal Hodzic

Mr.sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.građ.

tel.           +387 35 321 800
GSM:       + 387 61 673-277
Faks:        + 387 35 282 700
e-mail:      bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba