Poslovna saradnja

 

Rudarski institut d.d. Tuzla ima poslovnu saradnju sa velikim brojm instituta, fakulteta i dr. ustanove u zemlji i inostranstvu sa kojima ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji i to:

Rudarski institut d.d. Tuzla i "HarbourDom Consulting GmbH" Cologne, Germany imaju potpisan Memorandum o razumijevanju i zajedničkom nastupanju na tržištu.