Dr.sc. Eldar PIRIĆ, dipl. inž. mašinstva

(Direktor Rudarskog instituta d.d. Tuzla)

Telefon: +387 35 281 232
Faks:     +387 35 282 700
Mobitel: +387 61 185 577
e-mail:   eldar.piric@rudarskiinstituttuzla.ba

eldar piric

  

 

 

 

 

 

 

Devetnaest godina radnog iskustva u Rudarskom institutu Tuzla. Osam godina radio u timu za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Od kraja 2002. godine radi u timu za ispitivanje materijala i čeličnih konstrukcija, koji se bavi ispitivanjem čelične užadi, kvalitete transportnih traka, svih vrsta polimernih materijala, mehaničkih karakteristika čelika kao i ispitivanja naponskih stanja (direktno očitavanje) na svim nosivim građevinskim konstrukcijama, mostovima, dalekovodima, hidrauličnim podgradama, frikcionim i hidrauličnim stupcima, izvoznim koševima, posudama pod pritiskom itd.

Stručni saradnik u Naučno istraživačkom centru za zaštitu, ekologiju, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija. Član Naučnog vijeća Rudarskog instituta Tuzla, kao i član tehničkog komiteta - BAS/TC41 Oprema pod pritiskom i kontejneri.

Od janura 2005. godine radi na poslovima uvođenja sistema kvaliteta po EN ISO 9001:2000 u Rudarskom institutu d.d. Tuzla, a od januara 2007. godine radi kao predstavnik rukovodstva za kvalitet.

Doktorsku disertaciju pod naslovov "Uticaj eksploatacionih uslova na ponašanje gumene trake trakastih transportera" odbranio 17.04.2015. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Magistrirao na temu: "Definiranje matematskog modela za izbor gumene trake tračnih transportera za različite uvjete eksploatacije”, juna 2008. godine.

U septembru 2010. godine imenovan je za direktora Rudarski institut d.d. Tuzla.

Od 2011. godine član je tehničkog komiteta BAS/TC 29 Sredstva i uređaji za dizanje i prenošenje tereta. Objavio nekoliko stručnih i naučnih radova.

Odlično poznavanje rada na računaru, kao i aktivno poznavanje engleskog jezika.

Jedan je od autora knjige „METODOLOGIJA izbora kompleksno mehanizovanog širokog čela“ koju je Rudarski institut d.d. Tuzla izdao 2014. godine.

Certifikati

 • Certificate of Course Completion EU Support to Institutional Capacity Building for Regional and Local Economical and SME Development, EURELSMED, Tuzla 2011. godina
 • ISO 9001:2008 Quality Management System-Lead Auditor, Zagreb 2011. godine
 • ISO/IEC 17025 - Interni audit za akreditaciju laboratorije, izdat od strane QUALITASS INTERNATIONAL, Sarajevo 2006. godine.

Mr.sc. Sead Hadžić, dipl. inž. rudarstva

(Direktor NIC-a za rudarstvo i energetiku)

Telefon:  +387 35 281 043
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 726 992
e-mail:    sead.hadzic@rudarskiinstituttuzla.ba

 

 

 

 

 

 

 

Dvadeset šest godina radnog iskustva vezanog za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina. Početak svog radnog vijeka vezuje za RMU "Banovići" odakle 1996. godine prelazi na Rudarski institut Tuzla. Trenutno je na poziciji direktora naučnoistraživačkog centra za rudarstvo i energetiku. Objavio je više stručnih radova iz domena površinske eksploatacije mineralnih sirovina.

Diplomirao 1988. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.
Stručni ispit za poslove tehničkog rukovođenja u rudarstvu položio 1991. godine u Ministarstvu za privredu Sarajevo
Magistrirao 2010. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli iz oblasti geotehnologije

Saradnik na velikom broju analiza, projekata, studija i elaborata iz domena površinske eksploatacije mineralnih sirovina.

 Mr. sc. Hasan OKANOVIĆ, dipl. inž. rudarstva

(Direktor NIC-a za geologiju i geotehniku)

Telefon: +387 35 282 095
Faks:     +387 35 282 700
Mobitel: +387 61 729 964
e-mail:   hasan.okanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

hasan okanovic  

 

 

 

 

 

 

Radio u timu za ventilaciju i zaštitu od opasne ugljene prašine i timu za miniranje. Deset godina radi u timu za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija i mehaniku stijena.

U okviru ove djelatnosti, uradio je više geomehaničkih elaborata za potrebe podzemne i površinske eksploatacije. Objavio je više stručnih radova.

Koristi se personalnim računarom posredstvom komercijalnih i specijalističkih software-a. Posjeduje pasivno znanje engleskog jezika.


Džambić Zlatko, dipl.inž.rud.mašinstva

(Direktor NIC-a za za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

Telefon:  +387 35 280 199
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 179 309
e-mail:    zlatko.dzambic@rudarskiinstituttuzla.ba

zlatko 1 

 

 

 

 

 

 

Trideset godina iskustva u struci, najveći dio radnog staža proveden u Timu za ispitivanje materijala i konstrukcija gdje više godina obavlja dužnost Rukovodioca stručnog tima za ispitivanje materijala i čeličnih konstrukcija, dio radnih i rukovodećih poslova uključuje ispitivanje čelične užadi, kvalitete transportnih traka, svih vrsta polimernih materijala, mehaničkih karakteristika čelika kao i ispitivanja naponskih stanja (direktno očitavanje) na svim nosivim građevinskim konstrukcijama, mostovima, dalekovodima, hidrauličnim podgradama, frikcionim i hidrauličnim stupcima, izvoznim koševima, posudama pod pritiskom.

Trenutno obavlja dužnost Izvršnog direktora NIC-a za za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija koji uključuje sljedeće timove:

 • Tim za zaštitu, zavarivanje, defektoskopiju i koroziju
 • Tim za ispitivanje materijala i konstrukcija
 • Tima za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i opasnu ugljenu prašinu
 • Tim za elektrotehniku, ergonomiju i obrazovanje

Certifikat:

 • Phare PRAQIII, IP-3825/00 09 RD

Dr.sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rudarstva

(Rukovodioc tima za površinsku eksploataciju mineralnih sitovina)

Telefon:  +387 35 280 117
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 959 679
e-mail:    akif.ibrisimovic@rudarskiinstituttuzla.ba 

Akif Ibrisimovic   QR Akif Ibrisimovic

 

 

 

 

 

 Dvadeset osam godina radnog iskustva u  projektovanju površinskih kopova mineralnih sirovina. Stručnjak za projektovanje površinskih kopova sa primjenom kontinuiranog tehnološkog procesa u eksploataciji lignita  i  miniranja mineralnih sirovina.

Jedan od ključnih učesnika pri izradi projektne dokumentacije za zamjenski blok 7 TE Tuzla, novi termoenergtski blok, TE “Banovići” i cementara “Banovići” u domenu  dinamike snabdijevanja kvantitetom i  kvalitetom mineralnih sirovina.

Koristiti se savremenim sotfverima za projektovanje u rudarstvu (Surfer, Surpac itd.) kao i softverima razvijenim na RI Tuzla. Ima veći broj objavljenih stručnih i naučnih radova.

Emir MURSELOVIĆ, dipl. inž. rudarstva

(Rukovodilac stručnog tima za podzemnu eksploataciju)

Telefon:  +387 35 282 188
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 649 678
e-mail:    emir.murselovic@rudarskiinstituttuzla.ba

  

 

 

 

 

 

Nakon završenog fakulteta zaposlio se u rudniku mrkog uglja Zenica. Kao uposlenik rudnika radno iskustvo vezuje za pogon ''Stara jama'' , gdje je radio na inženjerskim i rukovodećim poslovima u tehnološkom procesu eksploatacije uglja u jami ''Stara jama''.
Od 2015. godine zaposlenik je Rudarskog instituta d.d. Tuzla. Radi u naučno istraživačkom centru za rudarstvo i energetiku u timu za podzemnu eksploataciju. U sklopu opisa posla učestvuje i rukovodi izradom projekata, elaborata i studija iz domena podzemne eksploatacije i podzemnih rudarskih radova.
Od znajčajnijiih projekata na kojima je učestvovao u izradi izdvaja:
1 DRP DOPREME I MONTAŽE SHP„BW15/36 POZ“ SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I OTKOPAVANJA UGLJA ŠIROKOČELNOM OTKOPNOM METODOM SA ZARUŠAVANJEM KROVINE SA SHP „BW 15/36 POZ“ I OTKOPNOM MAŠINOM „EICKHOFF“ SL 300 U JAMI „BEGIĆI –BIŠTRANI“ POGONA HALJINIĆI, JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. –SARAJEVO, ZD RMU „KAKANJ“, D.O.O. KAKANJ

2. DRP TRANSPORTA I MONTAŽE MHP BW 22/41 POZ SA PRATEĆOM OPREMOM I PROBNOG OTKOPAVANJA II PODINSKOG UGLJENOG SLOJA U OP-1 ISTOČNOG DIJELA VII-E TEKTONSKE TERASE JAME „RASPOTOČJE“ JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO, ZD RMU „ZENICA“ D.O.O. ZENICA“

3. GLAVNI RUDARSKI PROJEKAT OTVARANJA I EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA RUDE
CERUZITA KOD OLOVA, JAMA „OČKALJ’’


Koristi se različitim softverima koji su namijenjeni za projektovanje u rudarstvu.


Mr.sc. Sead Zećo,dipl.inž.rud.mašinstva

(Rukovodilac stručnog tima za građevinarstvo, elektotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo, i geodeziju u rudarstvu)

Telefon: +387 35 282 428 
Faks:     +387 35 282 700 
Mobitel: +387 61 101 341 
e-mail:   sead.zeco@rudarskiinstituttuzla.ba

Sead Zeco  QR Sead Zeco

 

 

 

 

 

Trideset i četiri godine radnog iskustva u struci, naučno-istraživačkom, i naučno-nastavnom radu. Diplomirao 1979 god. na temu „Kontinuirani transport otkrivke i uglja na PK „Dubrave“.
Zaposlio se na Institutu za rudarska istraživanja-Tuzla, 1980. god. u timu koji se bavio istaživanjem i projektovanjem iz oblasti mašinstva. Devet godina (1993-2002) bio saradnik na Mašinskom fakultetu u Tuzli, u zvanju asistenta na predmetima „Transport u rudarstvu“ i „Rudarske i građevinske mašine“. Za firmu Parsons-Usaid, Tuzla, BiH, obavljao poslove nadzora nad izvođenjem mašinskih i građevinskih radova (Site inspektor) u periodu 1998-1999god. U Rudarskom Institutu Tuzla, pet godina (2001-2006) bio Izvršni direktor naučno-istraživačkog centra (NIC), za mašinstvo, elektrotehniku, građevinarstvo i geodeziju, i više od deset godina rukovodilac tima pod istim nazivom.

Mr. sc. Asim BEGIĆ, dipl. inž. mašinstva

(Odgovorni istraživač)

Tel.      +387 35 280 771
Mob.    +387 61 131 130
Fax.     +387 35 282 700
e-mail: asim.begic@rudarskiinstituttuzla.ba

asim begic

 

 

 

 

 

 

 

Trideset devet godina radnog iskustva, od čega dvije u rudarstvu, trideset u mašinskoj industriji i sedam u US Army Corps of Engineers.

Diplomirao 1975. i magistrirao 1978. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Stručnjak u slijedećim oblastima projektovanja:

 • Mašinsko projektovanje i konstruiranje u procesnoj industriji i rudarstvu;
 • CAD;
 • Analiza i oblikovanje proizvodnih i poslovnih procesa;
 • Izrada Feasibility study-ja i izvođenje Due diligence;
 • Osnivanje, suradnja i vođenje interdisciplinarnih timova;
 • Efikasna upotreba naprednog PC softvera i hardvera;

MR.SC. Meliha Džindo, dipl. inž. geologije

(Rukovodilac stručnog tima za geološka istraživanja)

Telefon:  +387 35 321 830
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 123 125
e-mail:    meliha.dzindo@rudarskiinstituttuzla.ba

meliha 

 

 

 

 

 

 

Šesnaest godina radnog iskustva u Rudarskom institutu. Od toga,  osam godina provela u timu za projektovanje površinskih kopova uglja kao geolog – istraživač za potrebe eksploatacije uglja, a od 2001. godine u NIC-u za geologiju i geotehniku na poslovima istraživanja ležišta mineralnih sirovina (nemetali i ugalj), izradi projekata kao i elaborata vezanih za proračun rezervi mineralnih sirovina. Posjeduje istraživačko zvanje – stručni saradnik. Objavila više stručnih radova.

Iskustvo u radu sa računarima na aplikativnim softverima iz oblasti istraživanja ležišta mineralnih sirovina i proračuna kvaliteta. Koristi se engleskim  jezikom i posjeduje certifikat 4 (četvrtog) stepena..


Mr.sc.Bilal Hodžić, dipl.inž.građevine

(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

Telefon:  +387 35 282 561
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 673 277
e-mail:    bilal.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba

Bilal Hodzic

 QR Bilal Hodzic

 

 

 

 

 

Osam godina radnog istukstva na Rudarskom institutu d.d. Tuzla na poslovina laboratorijskih ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija, izrade projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata i sl. Diplomirao 2006 godine a magistrirao 2012. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, odsjek Građevinski.

Obavlja dužnost Rukovodioca  stručnog tima za građevinske materijale i konstrukcije kao i dužnost Tehničkog rukovodioca laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija.

Koristi se savremenim softverina koji se koriste u građevinarstvu (AutoCAD, ArchiCAD, Tower, ArmCAD i sl.)

Objavio nekoliko naučnih, stručnih i preglednih radova iz oblasti građevinarstva.

MR.SC. JASMIN ISABEGOVIĆ, MA-DIPL.INŽ.GEOL.

(Rukovodilac tima za geomehaniku)

Telefon:  +387 35 321 853
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 898 405
e-mail:    jasmin.isabegovic@rudarskiinstituttuzla.ba

Jasmin Isabegovic

 QR Jasmin Isabegovic

 

 

 

 

 

 

Magistar geologije, zaposlen u Rudarskom institutu d.d. Tuzla, Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku, od 2009. godine.
Trenutno rukovodi Timom za geomehniku (terenska istraživanja, laboratorijska ispitivanja i izrada geotehničkih elaborata, studija i projekata).
Učestvovao na izradi više stotina elaborata, projekata, studija i izvještaja u oblasti geotehnike, geomehanike, inženjerske geologije vezanih za: niskogradnju, visokogradnju, industrijska postrojenja, rudarska postrojenja, površinski kopovi, klizišta, deponije industrijskog i komunalnog otpada.
Obavlja dužnost Tehničkog rukovodioca laboratorije za geomehaniku odgovoran za ukupna geomehanička ispitivanja tla i stijena i izradu izvještaja.
Takođe obavlja dužnost Zamjenika predstavnika za kvalitet Rudarskog insituta Tuzla odgovoran za uspostavljene i održavanje sistema kvaliteta u skladu sa standardima ISO 9001:2000 i EN ISO/IEC 17025.
Kao Stručnjak iz prakse angažovan na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu u Tuzli.
Angažovan od strane Instituta za akreditaciju BiH kao Vanjski ocjenjivač/ekspert u području geomehaničkih ispitivanja prema zahtjevima standarda EN/ISO IEC 17025.
Objavio 25 naučnih i stručnih radova u stručnim časopisima i ima naučno zvanje Naučni saradnik.

Admir Hajdarević, dipl.inž.el.tehnike
(Rukovodilac stručnog tima za elektrotehniku , ergonomiju  i obrazovanje i stručnog tima za zaštitu, zavarivanje, defektoskopiju i koroziju)

Telefon:  +387 35 321 824
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 150 766
e-mail:    admir.hajdarevic@rudarskiinstituttuzla.ba

QR Admir Hajdarevic 

Tridesetjedna godina radnog iskustva poslije diplomiranja na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli 1983.godine , od čega tri godine u rudniku sa podzemnom eksploatacijom , petnaest godina u oblasti remonta VN i NN električnih mašina standardne i „Ex“ izvedbe , jedanaest giodina na poslovima modernizacije i softverskog upravljanja elektromotornim pogonima u podzemnoj i nadzemnoj industriji, primjenjujući najnovija tehničko tehnološka rješenja poznatih svjetskih kompanija. Od 2013 uposlenik je Rudarskog instituta Tuzla.

Stručne edukacije obavljao u više evropskih zemalja sa ciljem prenosa i primjene novih tehnologija Iz oblasti EMP-a i izolacionih materijala.

U dodatnoj izobrazbi položio je više stručnih ispita iz oblasi neophodnih za poslove koje obavlja kao i Javni i stručni ispit za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član je : Tehničkog komiteta za protiveksplozijsku zaštitu TC6 i prvi sekretar istog , kao i ETD- Zagreb.

Spoljni je saradnik Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli i Instituta „Končar“ u Zagrebu iz pojedinih specijalističkih oblasti.

Mr.sc Senaid Bajrić dipl.ing.rudarastva

(Rukovodilac stručnog tima za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i opasnu ugljenu prašinu)

Telefon:  +387 35 286 154
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 729 022
e-mail:    senaid.bajric@rudarskiinstituttuzla.ba

Senaid Bajric  QR Senaid Bajric

 

 

 

 

 

 

Rudarsko – geološki fakultet završio 17. 02. 1995. godine u Tuzli, Univerziteta u Tuzli i stekao zvanje diplomiranog inženjera rudarstva.

 • 26.04 2007. godine odbrano je magistarski rad pod temom «Istraživanje potencijalne opasnosti od hemijskog zagađenja pri proizvodni eksploziva po „ NALIM“ Tehnologiji, na Rudarsko – geološko-građevinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli i stekao zvanje magistra tehničkih nauka.
 • U proceduri je izrade doktorske disertacije na Građevinskom fakultetu „ Džemal Bijedić“ u Mostaru, pod naslovom „ Uticaj zvučnih talasa nastalih pri miniranju na okoliš i građevinske objekte ''.

Mr.sc. Ervin Zolotić, dipl.inž.rudarstva

(Predstavnik rukovodstva za kvalitet)

Telefon:  +387 35 321 840
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 424 398
e-mail:    ervin.zolotic@rudarskiinstituttuzla.ba

zolotic ervin 

 

 

 

 

 

 

Dvadeset godina radnog iskustva na Rudarskom institutu d.d. Tuzla. Radio na poslovima vezanim za površinsku i podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina, energetiku i zaštitu okoliša.

Učestvovao je kao stručni saradnik na izradi niza važnih projekata kao što su:

Mr. sc. Idriz MORANJKIĆ, dipl. inž. rudarstva

(Odgovorni istraživač)

Telefon: +387 35 281 771
Faks:     +387 35 282 700
Mobitel: +387 61 136 840
e-mail:   idriz.moranjkic@rudarskiinstituttuzla.ba


idriz morankic

  

 

 

 

 

 

Dvadeset osam godina rada u površinskoj eksploataciji. Stručnjak za projektovanje površinskih kopova sa diskontinuiranom tehnologijom i kombinovanim transportom (ugalj, boksit, nemetalne mineralne sirovine), miniranje, transport, primjena hidrauličnih bagera, kapacitet opreme itd.

Rukovodilac tima za projektovanje u diskontinuiranoj tehnologiji i tima za miniranje. Posjeduje zvanje stručnog savjetnika. Iskustva sticao i na studijskim boravcima u Poljskoj, Rusiji, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i Pakistanu. Služi se engleskim jezikom. Poznaje rad na računarima i koristi više software-a (npr. Surpac 2) kao i software-a razvijenih na Rudarskom institutu Tuzla.


 

Mr. sc. Salkan RAHMANOVIĆ, dipl. inž. mašinstva 

(Odgovorni istraživač)

Telefon:  +387 35 280 771
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 150 657
e-mail:     salkan.rahmanovic@rudarskiinstituttuzla.ba 

 s rahmanovic pct

Preko dvadeset i osam godina iskustva na poslovima projektiranja, razvoja, izgradnje i puštanja u pogon transportnih sistema za transport i procesiranje mineralnih sirovina u rudarstvu, energetici, metalurgiji i industriji te projektiranja mehaničke procesne opreme i pojedinačnih strojeva i uređaja.

Šest godina radio kao inžinjer za pripremu i realizaciju investicionih projekata u Fabrici cementa u Lukavcu. Vršio tehnički nadzor na izvođenju rekonstrukcije i modernizacije stare fabrike cementa i tehnički nadzor na izgradnji nove fabrike cementa u Lukavcu, kapaciteta 2000 t klinkera/dan.

DR. SC. AZRA OKIĆ, DIPL. INŽ. RUDARSTVA

(Istraživač u timu za podzemnu eksploataciju)

Telefon:  +387 35 282 188
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 804 599
e-mail:    azra.okic@rudarskiinstituttuzla.ba 

Azra Okic

QR Azra Okic

 

 

 

 

 

 

 

Radi na Rudarskom institutu dd Tuzla, u „Timu za istraživanje i razvoj kao i osvajanje metoda eksploatacije uglja u izuzetno teškim radnim sredinama”, više od dvadeset godina.

Od značajnih projekata međunarodne saradnje radila je na aktivnostima rješavanja pitanja ekonomskih opravdanosti i tržišne orijentacije, kao i proizvodnih, sigurnosnih aspekata evaluacije i ekstrakcije rudarskog bogatstva. Nosilac je izrade investicionih programa pokretanja ekstrakcije za Rudnik magnezita u Kladnju, kompleksno-mehanizovanih širokih čela u RMU „Kakanj“, RMU „Breza“ i Rudnicima „Kreka“. Učesnik je projekata koje je finansirala svjetska banka, a odnose se na ekologiju grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Aktivan je učesnik u izradi studija energetskog sektora Bosne i Hercegovine – Modul 8 - Rudnici uglja i Modul 1 – Energetske rezerve, proizvodnja, potrošnja i trgovina ugljem – Knjiga A – Energetske rezerve i povijesne energetske bilanse. Učesnik je značajnog ekološkog projekta u dijelu evaluacije i vođenja ekonomskog toka sanacije gorenja podzemnog uglja u gradu Mostaru finansiranog od Njemačke vlade.

FADILA MULAHASANOVIĆ, DIPL. INŽ. ELEKTROTEHNIKE

(Stručni saradnik/projektant) 

Telefon:  +387 35 321 858
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 677 930
e-mail:    fadila.mulahasanovic@rudarskiinstituttuzla.ba

Fadila Mulahasanovic

  QR Fadila Mulahasanovic

 

 

 

 

 


Trideset sedam godina radnog iskustva, vezanog za površinsku i podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina i za kamenolome.

Kao stručni saradnik je učestvovala u izradi Glavnih i Dopunskih rudarskih projekata vezanih za rudnike u BiH, kao i na prostoru bivše Jugoslavije. Takođe je bila i revident velikom broju projekata.
Posjeduje uvjerenje vezano za poslove projektovanja i pružanja intelektualnih usluga u vezi sa zaštitom od požara. U proteklom periodu je izdala veliki broj stručnih nalaza vezanih za zaštitu od požara i zaštitu na radu.

Nermin Bijedić, DIPL. INŽ. Elektrotehnike

(Odgovorni projektant)

Telefon:  +387 35 321 858
Faks:      +387 35 282 700
Mobitel:  +387 61 725 704
e-mail:    nermin.bijedic@rudarskiinstituttuzla.ba

Nermin Bijedic

  QR Nermin Bijedic

 

 

 

 

 

 

Završen elektrotehnički fakultet u Tuzli.  Prvo zaposljenje  u Rudnicima lignita „Dobrnja-Lukavac“ a kasnije „Kreka“,  od 1982. god. Od marta 1984. do  kraja  1989. god  stalno zaposlen u Rudniku lignita „Dobrnja“ na poslovima elektro inženjera u jamskoj proizvodnji uglja, na održavanju jamske rudarske opreme i tehnologije. 1990. god  raspoređen na poslove rukovodioca elektro poslova u direkciji rudnika „Kreka“. Od jula 1992. godine do  maja 2001. godine obavljao funkciju rukovodioca elektro održavanja u jamama Rudniku lignita „Dobrnja“ i Rudniku lignita „Mramor“ u Mramoru. Ima položen stručni ispit za poslove rukovođenja, održavanja i projektovanja elektroenregtskih uređaja, postrojenja i instalacija u rudarstvu

Mr.sc. Emir Hodžić, dipl.inž.građ.

(Odgovorni projektant)

Telefon: +387 35 280 117
Faks:     +387 35 282 700
Mobitel: +387 63 910 009
e-mail:   emir.hodzic@rudarskiinstituttuzla.ba

Emir Hodzic

 QR Emir Hodzic

 

 

 

 

 

 

 

Devet godina radnog iskustva, od čega godinu u laboratoriji za ispitivanje materijala, četiri godine kao nadzorni organ i projektant u Direkciji za izgradnju i četiri kao odgovorni projektant.

Diplomirao 2006 godine a magistrirao 2011 godine, na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, odsijek Građevinski.

Sudjelovao u brojnim projektima od kojih su značajni slijedeći: